Każda re­ligia za­wiera prawdę, gdyż wy­wodzi się z ducha, a siła ducha pochodzi od dobra.


każda-re­ligia-za­wiera-prawdę-gdyż-wy­wodzi ę-z ducha-a ła-ducha-pochodzi-od dobra
geoffrey huntingtonkażdare­ligiaza­wieraprawdęgdyżwy­wodzi sięz duchaa siładuchapochodziod dobrakażda re­ligiare­ligia za­wieraza­wiera prawdęgdyż wy­wodzi sięwy­wodzi się z duchaa siła duchaducha pochodzipochodzi od dobrakażda re­ligia za­wierare­ligia za­wiera prawdęgdyż wy­wodzi się z duchaa siła ducha pochodziducha pochodzi od dobrakażda re­ligia za­wiera prawdęa siła ducha pochodzi od dobra

...każda re­ligia opiera się na fab­ry­kac­ji. Ta­ka jest is­to­ta wiary. Wiara to przyj­mo­wanie za prawdę te­go, co so­bie wyob­rażamy ja­ko prawdę, a cze­go nie możemy udowodnić.Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, [...]Rozumowe poznanie dobra prowadzi człowieka do zadowolenia i pogody ducha.Wszystko przez Ducha i dla Ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje.w ka­ted­rze no­cy cicho płynie modlitwa zmo­ry usypia spokój dob­re­go ducha mnie dotyka w zwier­ciad­le ziszcza się sen klątwa zni­ka jak przeg­na­ne wid­mo śmierci noc ot­wiera prze­de mną no­wy dzień W dzie­dzi­nie ducha rolą większości jest słucha­nie i ot­wiera­nie się na ko­goś, ko­mu da­ne było doświad­cze­nie wyk­raczające po­za spra­wy jedze­nia, schro­nienia, po­tom­stwa i majątku.