Każda rodzina tai w sobie swoiste niezadowolenie, które zmusza do ucieczki każdego jej członka, dopóki posiada on jakąkolwiek siłę żywotną.


każda-rodzina-tai-w-sobie-swoiste-niezadowolenie-które-zmusza-do-ucieczki-każdego-jej-członka-dopóki-posiada-on-jakąkolwiek-łę-żywotną
paul ambroise valerykażdarodzinataisobieswoisteniezadowoleniektórezmuszadoucieczkikażdegojejczłonkadopókiposiadaonjakąkolwieksiłężywotnąkażda rodzinarodzina taitai ww sobiesobie swoisteswoiste niezadowoleniektóre zmuszazmusza dodo ucieczkiucieczki każdegokażdego jejjej członkadopóki posiadaposiada onon jakąkolwiekjakąkolwiek siłęsiłę żywotnąkażda rodzina tairodzina tai wtai w sobiew sobie swoistesobie swoiste niezadowoleniektóre zmusza dozmusza do ucieczkido ucieczki każdegoucieczki każdego jejkażdego jej członkadopóki posiada onposiada on jakąkolwiekon jakąkolwiek siłęjakąkolwiek siłę żywotnąkażda rodzina tai wrodzina tai w sobietai w sobie swoistew sobie swoiste niezadowoleniektóre zmusza do ucieczkizmusza do ucieczki każdegodo ucieczki każdego jejucieczki każdego jej członkadopóki posiada on jakąkolwiekposiada on jakąkolwiek siłęon jakąkolwiek siłę żywotnąkażda rodzina tai w sobierodzina tai w sobie swoistetai w sobie swoiste niezadowoleniektóre zmusza do ucieczki każdegozmusza do ucieczki każdego jejdo ucieczki każdego jej członkadopóki posiada on jakąkolwiek siłęposiada on jakąkolwiek siłę żywotną

Każda rodzi­na tai w so­bie swois­te nieza­dowo­lenie, które zmusza do ucie­czki każde­go jej człon­ka, dopóki po­siada on jakąkol­wiek siłę żywotną.Niezadowolenie z siebie to podstawa każdego prawdziwego talentu.Niezadowolenie jest jedną z zasadniczych cech każdego prawdziwego talentu.Jakakolwiek byłaby szczęśliwa w małżeństwie, zawsze miłym jej będzie odkrycie, że istnieje jakiś sympatyczny mężczyzna, który życzyłby sobie, żeby była wolna.Jakąkolwiek obierzecie sobie karierę, postawcie sobie w niej cel wzniosły.Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę.