Każda rzecz wiel­ka mu­si koszto­wać i mu­si być trud­na. Tyl­ko rzeczy małe i liche są łatwe.


każda-rzecz-wiel­ka-mu­-koszto­wać-i mu­-być-trud­na-tyl­ko rzeczy-łe-i liche-są łatwe
stefan wyszyńskikażdarzeczwiel­kamu­sikoszto­waći mu­sibyćtrud­natyl­ko rzeczymałei lichesą łatwekażda rzeczrzecz wiel­kawiel­ka mu­simu­si koszto­waćkoszto­wać i mu­sii mu­si byćbyć trud­natyl­ko rzeczy małemałe i lichei liche są łatwekażda rzecz wiel­karzecz wiel­ka mu­siwiel­ka mu­si koszto­waćmu­si koszto­wać i mu­sikoszto­wać i mu­si byći mu­si być trud­natyl­ko rzeczy małe i lichemałe i liche są łatwekażda rzecz wiel­ka mu­sirzecz wiel­ka mu­si koszto­waćwiel­ka mu­si koszto­wać i mu­simu­si koszto­wać i mu­si byćkoszto­wać i mu­si być trud­natyl­ko rzeczy małe i liche są łatwekażda rzecz wiel­ka mu­si koszto­waćrzecz wiel­ka mu­si koszto­wać i mu­siwiel­ka mu­si koszto­wać i mu­si byćmu­si koszto­wać i mu­si być trud­na

Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz.Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz.Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe.Śmierć koszto­wać, każde­mu wie­rzyć, nadzieję stra­cić - są to os­tatnie rzeczy.Wiel­cy ludzie dos­trze­gają małe rzeczy.At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane.