Każda rzecz wiel­ka mu­si koszto­wać i mu­si być trud­na. Tyl­ko rzeczy małe i liche są łatwe.


każda-rzecz-wiel­ka-mu­-koszto­wać-i mu­-być-trud­na-tyl­ko rzeczy-łe-i liche-są łatwe
stefan wyszyńskikażdarzeczwiel­kamu­sikoszto­waći mu­sibyćtrud­natyl­ko rzeczymałei lichesą łatwekażda rzeczrzecz wiel­kawiel­ka mu­simu­si koszto­waćkoszto­wać i mu­sii mu­si byćbyć trud­natyl­ko rzeczy małemałe i lichei liche są łatwekażda rzecz wiel­karzecz wiel­ka mu­siwiel­ka mu­si koszto­waćmu­si koszto­wać i mu­sikoszto­wać i mu­si byći mu­si być trud­natyl­ko rzeczy małe i lichemałe i liche są łatwekażda rzecz wiel­ka mu­sirzecz wiel­ka mu­si koszto­waćwiel­ka mu­si koszto­wać i mu­simu­si koszto­wać i mu­si byćkoszto­wać i mu­si być trud­natyl­ko rzeczy małe i liche są łatwekażda rzecz wiel­ka mu­si koszto­waćrzecz wiel­ka mu­si koszto­wać i mu­siwiel­ka mu­si koszto­wać i mu­si byćmu­si koszto­wać i mu­si być trud­na

Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz. -Augustyn Św
małe-rzeczy-są-naprawdę-łe-ale-być-wiernym-w-łych-rzeczach-to-wielka-rzecz
Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe. -Ryszard Bukowski
tra­gedią-wielu-ludzi-jest prze­kona­nie-że są stworze­-do rzeczy-wiel­kich-pod­czas-gdy-z trud­nośą-ro­bią-rzeczy-łe
Śmierć koszto­wać, każde­mu wie­rzyć, nadzieję stra­cić - są to os­tatnie rzeczy. -Jan Żabczyc
Śmierć-koszto­wać-każde­mu-wie­rzyć-nadzieję-stra­ć- są to os­tatnie-rzeczy
Wiel­cy ludzie dos­trze­gają małe rzeczy. -Kossak
wiel­cy-ludzie-­trze­gają-łe-rzeczy
At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane. -Arundhati Roy
at­mosfe­ra-była-gęsta-od myśli-i rzeczy-do po­wie­dze­nia-ale w ­kich-mo­men­tach-mówi ę-tyl­ko-małe-rzeczy-duże rzeczy