Każda sztu­ka zaw­sze dąży do te­go, by stać się muzyką.


każda-sztu­ka-zaw­sze-dąży-do te­go-by stać ę-muzyką
walter paterkażdasztu­kazaw­szedążydo te­goby stać sięmuzykąkażda sztu­kasztu­ka zaw­szezaw­sze dążydąży do te­goby stać się muzykąkażda sztu­ka zaw­szesztu­ka zaw­sze dążyzaw­sze dąży do te­gokażda sztu­ka zaw­sze dążysztu­ka zaw­sze dąży do te­gokażda sztu­ka zaw­sze dąży do te­go

Człowiek zaw­sze daży do szczęścia, nieza­leżnie jak­by ono wyglądało... -daniello
człowiek-zaw­sze-daży-do szczęścia-nieza­żnie-jak­by-ono-wyglądało
Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra
zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa
Gdy cze­goś nie ro­zumiemy wys­tar­czy zagłębić się w sztu­ce, ona zaw­sze zna odpowiedź  -daniello
gdy-cze­goś-nie ro­zumiemy-wys­tar­czy-zagłębić ę-w sztu­-ona-zaw­sze-zna-odpowiedź 
Z dziełami sztu­ki łączy się wiele tra­dyc­ji. Dzieła na­tury są zaw­sze jak wy­powie­dziane słowa Boga. -Johann Wolfgang Goethe
z dziełami-sztu­ki-łączy ę-wiele-tra­dyc­ji-dzieła na­tury-są zaw­sze-jak wy­powie­dziane-słowa-boga