Każda sztuka jest bezużyteczna. (ang. All art is quite useless.)


każda-sztuka-jest-bezużyteczna-ang-all-art-is-quite-useless
oscar wildekażdasztukajestbezużytecznaangallartisquiteuselesskażda sztukasztuka jestjest bezużytecznaall artart isis quitekażda sztuka jestsztuka jest bezużytecznaall art isart is quitekażda sztuka jest bezużytecznaall art is quite

Każda sztuka jest bezużyteczna.Umiera­nie jest sztuką, tak jak wszys­tko in­ne. Ro­bię to wyjątko­wo dob­rze. Dying is an art, li­ke eve­rything el­se. I do it ex­ceptional­ly well. (ang.) Sztu­ka jest częścią bólu. Art is a di­vision of pain. (ang.) Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem.Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy.Każda po­ra dnia jest porą dobrą na szarlotkę. Eve­ry ti­me is a good ti­me for a pie. (ang.)