Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły.


każda-wol­ność-to zło- bo­wiem-każda-wol­ność-to prze­ciw­sta­wienie ę-pra­wu-i porządko­wi- dążysz-do wol­noś-więc
andrzej ziemiańskikażdawol­nośćto zło bo­wiemkażdato prze­ciw­sta­wienie siępra­wui porządko­wi dążyszdo wol­nościwięcjes­teśzłykażda wol­nośćwol­ność to zło bo­wiem każdakażda wol­nośćwol­ność to prze­ciw­sta­wienie sięto prze­ciw­sta­wienie się pra­wupra­wu i porządko­wi dążysz do wol­nościwięc jes­teśjes­teś złykażda wol­ność to zło bo­wiem każda wol­nośćkażda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie sięwol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wuto prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wiwięc jes­teś zły bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie siękażda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wuwol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wukażda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi

Wol­ność nie włazi w człowieka po przeczy­taniu książek. Wol­ność przychodzi po spot­ka­niu dru­giego wol­ne­go człowieka. Kiedy niewol­nik spot­ka człowieka wol­ne­go al­bo go za tę je­go wol­ność zniena­widzi, al­bo sam sta­je się wolny.Wol­ność, to świado­mość umysłu i bra­nie od­po­wie­dzial­ności za swe czy­ny, którym poświęcasz wszystko. By­cie w związku, to świado­me by­cie wol­nym sobą wraz z ukocha­na osobą u swe­go bo­ku, dla której jes­teśmy w sta­nie poświęcić wszys­tko. Co wybierzesz? Na­ciąganą wol­ność by być szczęśli­wym przez kil­ka chwil czy wol­ność w związku z ukochaną osobą, przy której szczęśli­wy jes­teś przez całe życie..Wol­ność jest niepodziel­na, nie można człowieka poz­ba­wić cząstki wol­ności nie poz­ba­wiając go wol­ności całkowicie.Wol­ność nie dos­ko­nali się przez posłuszeństwo ty­ranom. Posłuszeństwo nie jest sa­mo dla siebie ce­lem. Słusznie też mo­ja na­tura bun­tu­je się prze­ciw­ko wszel­kiej ty­ranii. Cze­muż by mo­ja wo­la dos­tała przy­wilej wol­ności, jeśli­bym nie miał nig­dy go używać? Za­pytaj ko­gokol­wiek, na­tychmiast ci powie Jest wol­ność słowa, a wol­ność po słowie?