Każda z nas jest czyjąś była dziew­czyną, ale nie każda pot­ra­fi znieść to z honorem...


każda-z nas-jest czyjąś-była-dziew­czyną-ale-nie każda-pot­ra­fi-znieść-to z honorem
majka_majdankażdaz nasjest czyjąśbyładziew­czynąalenie każdapot­ra­fiznieśćto z honoremkażda z nasz nas jest czyjąśjest czyjąś byłabyła dziew­czynąale nie każdanie każda pot­ra­fipot­ra­fi znieśćznieść to z honoremkażda z nas jest czyjąśz nas jest czyjąś byłajest czyjąś była dziew­czynąale nie każda pot­ra­finie każda pot­ra­fi znieśćpot­ra­fi znieść to z honoremkażda z nas jest czyjąś byłaz nas jest czyjąś była dziew­czynąale nie każda pot­ra­fi znieśćnie każda pot­ra­fi znieść to z honoremkażda z nas jest czyjąś była dziew­czynąale nie każda pot­ra­fi znieść to z honorem

Była piękna, mądra, trochę nie śmiała. Jej us­ta były rózo­we, de­likat­ne, gorące. Włosy miała czar­ne długie błyszczące. Nie znałem jej ale prag­nołem bardziej, niż cze­go kol­wiek na swiecie. Marzyłem by wtu­lić się w jej ramiona, skoszto­wać sma­ku jej ust. Nie wiem czy będzie mi dane być z nią, ale wiem jed­no że jest dziew­czyną dla której war­to zro­bić wszystko...– Gdy­byś była moją dziew­czyną, kochałbym się z tobą w każdym po­koju, na każdym łóżku, na każdym dy­wanie, na każdym stole... – ... ma­my też piękne wczes­noame­rykańskie żyrandole.Każda miłość jest zapomnieniem. Każda miłostka - rekonstrukcją pamięciową.Każda niena­wiść, każda pięść wy­ciągnięta prze­ciw bra­tu - jest przegraną.`To że za­wiodłeś się na ja­kiejś dziew­czy­nie nie znaczy, że z każdą następną tak będzie !