„Każde­go dnia budzisz mo­je zmysły, Jak wicher roz­chy­lasz mo­je nozdrza, Jes­teś jak ama­zon­ka pośród dzi­kich zwierząt. Po­wiew który uno­si mo­je ciało, roz­ry­wa mnie z każdej strony, jes­teś bezczelna, kochająca i troskliwa. Gdzie jesteś? Uciekłaś gdzieś po­za mo­je granice, Wróć proszę do mnie, Przyjaciółko!” 


każde­go-dnia-budzisz-mo­-zmysły-jak-wicher-roz­chy­lasz-mo­-nozdrza-jes­teś-jak ama­zon­ka-pośród-dzi­kich-zwierząt-po­wiew-który
michael28„każde­godniabudziszmo­jezmysłyjakwicherroz­chy­lasznozdrzajes­teśjak ama­zon­kapośróddzi­kichzwierzątpo­wiewktóryuno­siciałoroz­ry­wamniez każdejstronyjes­teśbezczelnakochającai troskliwagdziejesteśuciekłaśgdzieśpo­zagranicewróćproszędo mnieprzyjaciółko” „każde­go dniadnia budziszbudzisz mo­jemo­je zmysłyjak wicherwicher roz­chy­laszroz­chy­lasz mo­jemo­je nozdrzajes­teś jak ama­zon­kajak ama­zon­ka pośródpośród dzi­kichdzi­kich zwierzątpo­wiew któryktóry uno­siuno­si mo­jemo­je ciałoroz­ry­wa mniemnie z każdejz każdej stronyjes­teś bezczelnakochająca i troskliwagdzie jesteśuciekłaś gdzieśgdzieś po­zapo­za mo­jemo­je granicewróć proszęproszę do mnie„każde­go dnia budziszdnia budzisz mo­jebudzisz mo­je zmysłyjak wicher roz­chy­laszwicher roz­chy­lasz mo­jeroz­chy­lasz mo­je nozdrzajes­teś jak ama­zon­ka pośródjak ama­zon­ka pośród dzi­kichpośród dzi­kich zwierzątpo­wiew który uno­siktóry uno­si mo­jeuno­si mo­je ciałoroz­ry­wa mnie z każdejmnie z każdej stronyuciekłaś gdzieś po­zagdzieś po­za mo­jepo­za mo­je granicewróć proszę do mnie

Możesz mi po­wie­dzieć kim jes­teś i jak działasz, WYTŁUMACZ MI proszę BO SPA­DAM w ot­chłań który mnie pochłania zat­rzy­maj mnie proszę i wytłumacz,jak działasz... -kati12
możesz-mi po­wie­dzieć-kim-jes­teś-i jak działasz-wytŁumacz-mi proszę-bo spa­dam-w ot­chłań-który-mnie-pochłania-zat­rzy­maj