Każde­go dnia mówię so­bie : 


każde­go-dnia-mówię-so­bie-  jut­ro-o to­bie-za­pomnę-  i tak-mi­ja-ko­lej­ny-miesiąc-a ja zaw­sze-mówię-od jut­ra
nasiakażde­godniamówięso­bie  jut­roo to­bieza­pomnę  i takmi­jako­lej­nymiesiąca ja zaw­szeod jut­rakażde­go dniadnia mówięmówię so­bieo to­bie za­pomnęmi­ja ko­lej­nyko­lej­ny miesiącmiesiąc a ja zaw­szea ja zaw­sze mówięmówię od jut­raod jut­rakażde­go dnia mówiędnia mówię so­biemi­ja ko­lej­ny miesiącko­lej­ny miesiąc a ja zaw­szemiesiąc a ja zaw­sze mówięa ja zaw­sze mówię od jut­ramówię od jut­rakażde­go dnia mówię so­biemi­ja ko­lej­ny miesiąc a ja zaw­szeko­lej­ny miesiąc a ja zaw­sze mówięmiesiąc a ja zaw­sze mówię od jut­raa ja zaw­sze mówię od jut­rami­ja ko­lej­ny miesiąc a ja zaw­sze mówięko­lej­ny miesiąc a ja zaw­sze mówię od jut­ramiesiąc a ja zaw­sze mówię od jut­ra

Jes­tem wycho­wawcą i cała sztu­ka po­lega na tym, żeby tak mówić do młodzieży, żeby gru­pa miała poczu­cie, że mówię do wszys­tkich, a za­razem każde­go widzę i do każde­go mówię.Gdy mówię Znów piszę o miłości znów to jest dla Ciebie znów myślą o To­bie znów bra­kuje mi Ciebie znów chce Cie mieć przy so­bie znów Kocham Cie na Zaw­sze znów mówię to naprawdę Tak so­bie te­raz myślę - gdy mówiłeś, że będziesz na zaw­sze miałeś na myśli miesiąc, racja? Szcze­re uczu­cie jest wte­dy kiedy ludzie po­mimo te­go, że się roz­chodzą da­lej życzą so­bie wszys­tkiego co dob­re - mod­lisz się o lep­sze jut­ro dla tej oso­by :) Naj­gorzej się czuję gdy każde­go dnia mówisz mi o tym jak bar­dzo ją kochasz. Gdy mówisz mi że nie masz od­wa­gi po­wie­dzieć po­wie­dzieć jej ja­ka jest wspa­niała. Ja ci mówię żebyś próbo­wał, żebyś był szczęśli­wy. I nie chcesz być szczęśli­wy bo nie ma jej przy to­bie. Nie widzisz że płaczę, nie poz­wolę ci zo­baczyć moich łez. I szty­letów które każde­go dnia wbi­jasz w mo­je serce...