****** *** Każde­go dnia usycham z tęsknoty... ...wys­chnę, jak liść zdmuchnięty je­sien­nym wiatrem i ani śla­du po nim... Roz­wieje mnie wściekle... Nikt mnie już nie rozpozna, nie zobaczy, nie dotknie... Przestanę - czuć, - być, - chcieć... Czy wte­dy zatęsknisz??? Czy będzie Ci mnie brakować??? Czy wte­dy pomyślisz JAK JA JĄ KOCHAŁEM.... Czy ja to usłyszę? Czy Two­ja myśl dot­rze do mnie, a MO­JE SER­CE się ucieszy...? Czy tam gdzieś... po DRU­GIEJ STRO­NIE TĘCZY poczuję, że TĘSKNIŁEŚ??? ****** *** 


każde­go-dnia-usycham-z tęsknoty-wys­chnę-jak liść-zdmuchnięty-­­nym-wiatrem-i-ani-ś­-po nim-roz­wieje-mnie-wściekle
bożena bajakażde­godniausychamz tęsknotywys­chnęjak liśćzdmuchniętyje­sien­nymwiatremaniśla­dupo nimroz­wiejemniewściekleniktjużnie rozpoznaniezobaczydotknieprzestanęczućbyćchciećczywte­dyzatęskniszbędzieci mniebrakowaćpomyśliszjakja jĄ kochaŁemja to usłyszętwo­jamyśldot­rzedo mniemo­jeser­ce sięucieszytamgdzieśpo dru­giejstro­nietĘczypoczujęże tĘskniŁeŚ *** każde­gokażde­go dniadnia usychamusycham z tęsknotyz tęsknoty wys­chnęjak liść zdmuchniętyzdmuchnięty je­sien­nymje­sien­nym wiatremwiatrem ii aniani śla­duśla­du po nimpo nim roz­wiejeroz­wieje mniemnie wścieklewściekle niktnikt mniemnie jużjuż nie rozpoznanie zobaczynie dotkniedotknie przestanęprzestanęczućbyćchciećchcieć czyczy wte­dywte­dy zatęskniszczy będziebędzie ci mnieci mnie brakowaćczy wte­dywte­dy pomyśliszpomyślisz jakjak ja jĄ kochaŁemczy ja to usłyszęczy two­jatwo­ja myślmyśl dot­rzedot­rze do mniemo­je ser­ce sięser­ce się ucieszyczy tamtam gdzieśgdzieś po dru­giejpo dru­giej stro­niestro­nie tĘczytĘczy poczuję****** *** każde­go*** każde­go dniakażde­go dnia usychamdnia usycham z tęsknotyusycham z tęsknoty wys­chnęjak liść zdmuchnięty je­sien­nymzdmuchnięty je­sien­nym wiatremje­sien­nym wiatrem iwiatrem i anii ani śla­duani śla­du po nimśla­du po nim roz­wiejepo nim roz­wieje mnieroz­wieje mnie wścieklemnie wściekle niktwściekle nikt mnienikt mnie jużmnie już nie rozpoznanie dotknie przestanędotknie przestanęchcieć czychcieć czy wte­dyczy wte­dy zatęskniszczy będzie ci mniebędzie ci mnie brakowaćczy wte­dy pomyśliszwte­dy pomyślisz jakpomyślisz jak ja jĄ kochaŁemczy two­ja myśltwo­ja myśl dot­rzemyśl dot­rze do mniea mo­je ser­ce sięmo­je ser­ce się ucieszyczy tam gdzieśtam gdzieś po dru­giejgdzieś po dru­giej stro­niepo dru­giej stro­nie tĘczystro­nie tĘczy poczuję

Gdzie jestes? Co się z Tobą stało? Myślisz o mnie czasem? Cze­kasz aż zadzwonie? Ocze­kujesz mnie w w drzwiach swo­jego mieszkania? A ja upadłam... Skrzydła we krwi skompane połama­ne, poszarpane... Cze­kasz na mnie jeszcze? Czy złapiesz mnie w ra­miona gdy upadnę? Czy podniesiesz? Czy ob­ro­nisz mnie? Gdzie jes­teś? Czy myślisz o mnie? A ja upadłam.. Skrzydła połamałam... Za­pom­niałam jak się lata...Czy kochasz za­pach sera jak Roc­kfor z Bry­gady RR? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz czos­nek pożerać i w gębie gdy pa­li Cię? No po­wiedz, tak czy nie? No po­wiedz, tak czy nie? Czy lu­bisz sos tabasco i os­tre chip­sy z dipem? Czy by­wasz tak jebnięty jak Da­le z bra­ciszkiem Chipem? Mnie kręci os­tre żarcie i os­tra też muzyka a odkąd czos­nek wdupcam to jes­tem zdrów jak ryba. Awe­some Aus­tra­lian Mouse Rockfor...  Właśnie zas­ta­nawiałam się czy gdy będziesz tak da­leko ode mnie to czy cho­ciaż przez chwi­le po­myślisz o mnie,zatęsknisz za mną. I wiesz do ja­kiego wnios­ku doszłam ? Że nie,jed­nak nie. __________________________________ *mi­nusuj­cie ile chcecie. Jed­nak mu­siałam to gdzieś na­pisać i fak­tycznie mi ja­koś lepiej.już nie mam li­nii papilarnej jed­ne­go właści­wego palca już jej we mnie nie roz­poznasz po ge­noty­pie penisa i nie od­po­wiesz so­bie czy chodzi tu o nas czy o mnie jedynie Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ...Wierzę, że wszys­tko dzieje się po coś. Ci, którzy mnie naj­bar­dziej skrzyw­dzi­li, to by­li moi naj­więksi nau­czy­ciele. Ci, którzy mnie oszu­kali, nau­czy­li jak nie być oszu­kiwaną i jak się nie dać oszu­kać po raz dru­gi. I również jak nie krzyw­dzić innych.