Każde­go po­ciąga je­go włas­na przyjemność.


każde­go-po­ąga-­go-włas­na-przyjemność
wergiliuszkażde­gopo­ciągaje­gowłas­naprzyjemnośćkażde­go po­ciągapo­ciąga je­goje­go włas­nawłas­na przyjemnośćkażde­go po­ciąga je­gopo­ciąga je­go włas­naje­go włas­na przyjemnośćkażde­go po­ciąga je­go włas­napo­ciąga je­go włas­na przyjemnośćkażde­go po­ciąga je­go włas­na przyjemność

Mo­ral­ność i przyzwoitość trzy­mają nas jeszcze na smyczach. Każde ma włas­ne dro­gi, każde ma in­ne życie. Co będzie, gdy się zerwiemy, z tych pęt, w zaw­rotnym pędzie? Szu­kać Ciebie nie muszę, Ty mnie od­naj­dziesz wszędzie...Na każde­go czy­ha wy­mysł je­go włas­nej wyobraźni.Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta. Ty, Hman, mówisz tak, jakby przyjemność była jedną, a pamięć inną. A to jest jedna rzecz.W życiu każde­go człowieka is­tnieje pun­kt zwrot­ny. Jest to ta chwi­la, kiedy człowiek mu­si sam siebie zaak­cepto­wać. Już nie chodzi o to ja­kim ma się stać. Chodzi o to ja­ki jest i ja­kim po­zos­ta­nie. Bar­dzo niewielu ludzi dos­trze­ga ten mo­ment i wy­ciąga z niego konsekwencje.Naj­ważniej­szym przy­kaza­niem bóstwa włas­ne­go Ego dla każde­go egois­ty jest Ohyd­ny sa­molub z po­koju nie wychodzi. Niewyob­rażal­ny odór tam pa­nuje. Za­ciąga się smro­dem swych włas­nych po­pierdów, ob­le­wa swym moczem i kałem sma­ruje. A mat­ka go kocha, bo to jest jej dziec­ko i dum­na jest z fak­tu, że go urodziła. Choć cza­sem żałuje, że gdy na świat przyszedł to wor­ka nie wzięła i nie utopiła.