Każde­go ran­ka, kiedy wsta­jesz, dziękuj Bo­gu za to, że masz te­go dnia do zro­bienia coś, co mu­sisz zro­bić, czy ci się to po­doba, czy nie.


każde­go-ran­ka-kiedy-wsta­jesz-dziękuj-bo­gu-za to-że masz-te­go-dnia-do zro­bienia-coś-co mu­sisz-zro­bić-czy- ę-to po­doba-czy
charles kingsleykażde­goran­kakiedywsta­jeszdziękujbo­guza toże maszte­godniado zro­bieniacośco mu­siszzro­bićczyci sięto po­dobaniekażde­go ran­kakiedy wsta­jeszdziękuj bo­gubo­gu za toże masz te­gote­go dniadnia do zro­bieniado zro­bienia cośco mu­sisz zro­bićczy ci sięci się to po­dobaczy niedziękuj bo­gu za toże masz te­go dniate­go dnia do zro­bieniadnia do zro­bienia cośczy ci się to po­dobaże masz te­go dnia do zro­bieniate­go dnia do zro­bienia cośże masz te­go dnia do zro­bienia coś

Jeśli nie masz pew­ności, że dot­rzy­masz da­nego słowa po pros­tu NIE OBIECUJ!!! Po­wiedz, że pos­ta­rasz się to zro­bić lecz nie da­jesz 100% gwarancji. -stokrotka123
jeśli-nie masz-pew­noś-że dot­rzy­masz-da­nego-słowa-po pros­-nie-obiecuj-po­wiedz-że pos­­rasz ę-to zro­bić-lecz-nie da­jesz
Nie zmuszaj­my dru­giej oso­by do ro­bienia cze­goś co jej się nie po­doba, może z cza­sem zro­zumie że jed­nak ma­my rację. -AnDree
nie-zmuszaj­my-dru­giej-oso­by-do ro­bienia-cze­goś-co jej ę-nie po­doba-może-z cza­sem-zro­zumie-że jed­nak-­my-rację