Każde­mu się wy­daje, że po­nieważ umie mówić, może roz­pra­wiać o języku.


każde­mu ę-wy­daje-że po­nieważ-umie-mówić-może-roz­pra­wiać-o języku
johann wolfgang goethekażde­mu sięwy­dajeże po­nieważumiemówićmożeroz­pra­wiaćo językukażde­mu się wy­dajeże po­nieważ umieumie mówićmoże roz­pra­wiaćroz­pra­wiać o językuże po­nieważ umie mówićmoże roz­pra­wiać o języku

Mówić można z każdym - roz­ma­wiać bar­dzo mało z kim. -Feliks Chwalibóg
mówić-można-z każdym- roz­­wiać-bar­dzo-ło-z kim
Komu się wydaje, że umie mówić, po prostu nie umie milczeć. -Epicharm
komu-ę-wydaje-że-umie-mówić-po-prostu-nie-umie-milczeć
Niejeden, komu się wydaje, że umie mówić, po prostu nie umie milczeć. -Epicharm
niejeden-komu-ę-wydaje-że-umie-mówić-po-prostu-nie-umie-milczeć
Mo­ja bab­cia zwykła mówić, że Bóg ma swój plan w sto­sun­ku do każde­go z nas. Chciałbym móc zreali­zować Je­go plan, po­nieważ mój oka­zał się do dupy. -Mickey Rourke
mo­ja-bab­cia-zwykła-mówić-że bóg- swój-plan-w sto­sun­ku-do każde­go-z nas-chciałbym móc-zreali­zować-je­go-plan-po­nieważ
Epo­ki lu­bią roz­pra­wiać na te­mat cnót, których nie posiadają. -Gotthold Ephraim Lessing
epo­ki-lu­bią-roz­pra­wiać-na te­mat-cnót-których-nie posiadają