każde­mu kto wy­korzys­tał wszys­tkie krętac­twa, wymówki i kłamstwa, po­zos­tało je­dynie milczenie.


każde­mu-kto-wy­korzys­ł-wszys­tkie-krętac­twa-wymówki-i kłamstwa-po­zos­ło-­dynie-milczenie
thrillofitkażde­muktowy­korzys­tałwszys­tkiekrętac­twawymówkii kłamstwapo­zos­tałoje­dyniemilczeniekażde­mu ktokto wy­korzys­tałwy­korzys­tał wszys­tkiewszys­tkie krętac­twawymówki i kłamstwapo­zos­tało je­dynieje­dynie milczeniekażde­mu kto wy­korzys­tałkto wy­korzys­tał wszys­tkiewy­korzys­tał wszys­tkie krętac­twapo­zos­tało je­dynie milczeniekażde­mu kto wy­korzys­tał wszys­tkiekto wy­korzys­tał wszys­tkie krętac­twakażde­mu kto wy­korzys­tał wszys­tkie krętac­twa

Ra­nisz,ra­nisz każde­go dnia mówiąc wszys­tkim naokoło to sa­mo,te wszys­tkie dziew­czy­ny,które usłyszały od Ciebie ty­le ciepłych słów,ty­le kom­ple­mentów jak myślisz co One te­raz myślą? Co One czują jak się do­wiadują,że nie tyl­ko im zos­tało to po­wie­dziane,ra­nisz,po pros­tu ra­nisz...zro­zum to wreszcie i nie rób te­go więcej.Pa­miętasz prze­cież, przy­jacielu, te wszys­tkie dni, nadzieję tak wielką, że aż bo­lała, i zwątpienie, które korzys­tało z naj­mniej­sze­go wyczer­pa­nia, żeby przyjść i za­bić nadzieję.Człowiek prze­niósł wszys­tkie cier­pienia i męki do piekła, dla nieba nie po­zos­tało już nic po­za nudą.`Róbmy to na co ma­my ochotę, sza­lej­my, korzys­tajmy z życia bo nig­dy nie wiado­mo ile nam go jeszcze zos­tało ! Co naj­ważniej­sze, to zos­tało już odsłonięte, cho­ciaż nie zos­tało za­kończo­ne ro­zumienie te­go, co najważniejsze.Kicz jest pus­tym, bez­reflek­syjnym naśla­dowa­niem te­go, co zos­tało nap­rawdę przeżyte, co zos­tało od­kry­te po raz pier­wszy i je­dyny. Kicz jest wtórnością, po­wiele­niem, mi­mikrą, która usiłuje wy­korzys­tać raz stworzoną formę. Kicz jest imi­towa­niem wzrusze­nia, grze­baniem przy pod­sta­wowym, pier­wotnym afek­cie i ubiera­niem go w treści, które są za ciasne.