Każde dos­ko­nałe dzieło sztu­ki jest mo­ral­nym postępem ludzkości.


każde-­ko­nałe-dzieło-sztu­ki-jest mo­ral­nym-postępem-ludzkoś
ludwig van beethovenkażdedos­ko­nałedziełosztu­kijest mo­ral­nympostępemludzkościkażde dos­ko­nałedos­ko­nałe dziełodzieło sztu­kisztu­ki jest mo­ral­nymjest mo­ral­nym postępempostępem ludzkościkażde dos­ko­nałe dziełodos­ko­nałe dzieło sztu­kidzieło sztu­ki jest mo­ral­nymsztu­ki jest mo­ral­nym postępemjest mo­ral­nym postępem ludzkościkażde dos­ko­nałe dzieło sztu­kidos­ko­nałe dzieło sztu­ki jest mo­ral­nymdzieło sztu­ki jest mo­ral­nym postępemsztu­ki jest mo­ral­nym postępem ludzkościkażde dos­ko­nałe dzieło sztu­ki jest mo­ral­nymdos­ko­nałe dzieło sztu­ki jest mo­ral­nym postępemdzieło sztu­ki jest mo­ral­nym postępem ludzkości

Każde doskonałe dzieło sztuki jest moralnym postępem ludzkości. -Ludwik Van Beethoven
każde-doskonałe-dzieło-sztuki-jest-moralnym-postępem-ludzkoś
Dos­ko­nałość jest niczym in­nym, jak ilością rzeczy­wis­tości. Dos­ko­nałe jest je­dynie to, co nie po­siada ograniczeń. -Gottfried Wilhelm Leibniz
dos­ko­nałość-jest niczym-in­nym-jak ilośą-rzeczy­wis­toś-dos­ko­nałe jest ­dynie-to-co nie po­siada-ograniczeń
CZŁOWIEKOwzrocznosć - naj­częstsza cho­roba związa­na z postępem ludzkości. -Krio
czŁowiekowzrocznosć- naj­częstsza-cho­roba-związa­na-z postępem-ludzkoś
Wszys­tko jest dos­ko­nałe, gdy pat­rzy­my przez zam­knięte oczy. -filutka
wszys­tko-jest ­ko­nałe-gdy-pat­rzy­my-przez-zam­knięte-oczy
Ginęły państwa, społeczeństwa, ple­miona i na­rody, a książka po­zos­ta­wała. Rośnie ona i roz­wi­ja się ra­zem z postępem ludzkości. -Aleksander Hercen
ginęły-państwa-społeczeństwa-ple­miona-i na­rody-a książka-po­zos­­wała-rośnie ona-i roz­wi­ja ę-ra­zem-z postępem-ludzkoś