Każde dos­ko­nałe dzieło sztu­ki jest mo­ral­nym postępem ludzkości.


każde-­ko­nałe-dzieło-sztu­ki-jest mo­ral­nym-postępem-ludzkoś
ludwig van beethovenkażdedos­ko­nałedziełosztu­kijest mo­ral­nympostępemludzkościkażde dos­ko­nałedos­ko­nałe dziełodzieło sztu­kisztu­ki jest mo­ral­nymjest mo­ral­nym postępempostępem ludzkościkażde dos­ko­nałe dziełodos­ko­nałe dzieło sztu­kidzieło sztu­ki jest mo­ral­nymsztu­ki jest mo­ral­nym postępemjest mo­ral­nym postępem ludzkościkażde dos­ko­nałe dzieło sztu­kidos­ko­nałe dzieło sztu­ki jest mo­ral­nymdzieło sztu­ki jest mo­ral­nym postępemsztu­ki jest mo­ral­nym postępem ludzkościkażde dos­ko­nałe dzieło sztu­ki jest mo­ral­nymdos­ko­nałe dzieło sztu­ki jest mo­ral­nym postępemdzieło sztu­ki jest mo­ral­nym postępem ludzkości

Każde doskonałe dzieło sztuki jest moralnym postępem ludzkości.Dos­ko­nałość jest niczym in­nym, jak ilością rzeczy­wis­tości. Dos­ko­nałe jest je­dynie to, co nie po­siada ograniczeń.Dzieło sztu­ki stoi wyżej niż dzieło natury.CZŁOWIEKOwzrocznosć - naj­częstsza cho­roba związa­na z postępem ludzkości.Wszys­tko jest dos­ko­nałe, gdy pat­rzy­my przez zam­knięte oczy.Ginęły państwa, społeczeństwa, ple­miona i na­rody, a książka po­zos­ta­wała. Rośnie ona i roz­wi­ja się ra­zem z postępem ludzkości.