Każde is­tnienie ma znaczenie. Na­wet ktoś kto od­szedł na­dal is­tnieje, bo je­go odejście miało znaczenie. Pa­mięć o naszym znacze­niu pot­wier­dza istnienie.


każde-is­tnienie- znaczenie-na­wet-ktoś-kto-od­szedł-na­dal-is­tnieje-bo ­go-odejście-miało-znaczenie-pa­mięć-o naszym-znacze­niu
silvidiankażdeis­tnieniema znaczeniena­wetktośktood­szedłna­dalis­tniejebo je­goodejściemiałoznaczeniepa­mięćo naszymznacze­niupot­wier­dzaistnieniekażde is­tnienieis­tnienie ma znaczeniena­wet ktośktoś ktokto od­szedłod­szedł na­dalna­dal is­tniejebo je­go odejścieodejście miałomiało znaczeniepa­mięć o naszymo naszym znacze­niuznacze­niu pot­wier­dzapot­wier­dza istnieniekażde is­tnienie ma znaczeniena­wet ktoś ktoktoś kto od­szedłkto od­szedł na­dalod­szedł na­dal is­tniejebo je­go odejście miałoodejście miało znaczeniepa­mięć o naszym znacze­niuo naszym znacze­niu pot­wier­dzaznacze­niu pot­wier­dza istnienie

Wyjątek pot­wier­dza regułę… Lecz czymże jest 
wyjątek-pot­wier­dza-regułę-lecz-czymże-jest re­guła-która-szu­ka-swe­go-pot­wier­dze­nia-w wyjątkach 
Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmur­ny dzień słotny... Kto? Nie wiem... Ktoś od­szedł i jes­tem samotny... -Leopold Staff
ktoś-dziś-mnie-opuśł-w ten-chmur­ny-dzień-słotny-kto-nie-wiem-ktoś od­szedł-i jes­tem-samotny
Cza­sami odejście jed­nej oso­by, wy­pełnia nasze ser­ce tak og­romną pus­tką, że na­wet ty­siąc in­nych osób, nie pot­ra­fi jej zapełnić. -Tośka_93
cza­sami-odejście-jed­nej-oso­by-wy­pełnia-nasze-ser­-tak-og­romną-pus­tką-że na­wet-ty­ąc-in­nych-osób-nie pot­ra­fi-jej
Wyjątek – mów, że pot­wier­dza re­gułę. Nie próbuj tłumaczyć jak. -Gustaw Flaubert
wyjątek- mów-że pot­wier­dza-re­gułę-nie próbuj-tłumaczyć-jak
Fałszy­wa przy­jaźń ut­wier­dza mnie w prze­kona­niu, że war­to cza­sem stać się iluz­jo­nistą szczerości... -blacksun
fałszy­wa-przy­jaźń-ut­wier­dza-mnie-w prze­kona­niu-że war­to-cza­sem-stać ę-iluz­jo­nistą-szczeroś