każde is­tnienie śni w ma­giczny sposób pisząc baj­ki myślami bez uwieczniania ich treści spisanej w trwałym rękopisie jed­nak by­wa i tak że w życiu na jawie ob­le­wa sprawdzian bo nie jed­na baśń po­siada zakończenie niez­byt szczęśliwe...


każde-is­tnienie-ś-w-­giczny-sposób-pisząc-baj­ki-myślami-bez-uwieczniania-ich-treś-spisanej-w-trwałym-rękopisie-jed­nak-by­wa-i tak-że
papużkakażdeis­tnienieśnima­gicznysposóbpiszącbaj­kimyślamibezuwiecznianiaichtreścispisanejtrwałymrękopisiejed­nakby­wai takżew życiuna jawieob­le­wasprawdzianbonie jed­nabaśńpo­siadazakończenieniez­bytszczęśliwekażde is­tnienieis­tnienie śniw ma­gicznyma­giczny sposóbsposób piszącpisząc baj­kibaj­ki myślamimyślami bezbez uwiecznianiauwieczniania ichich treścitreści spisanejspisanej ww trwałymtrwałym rękopisierękopisie jed­nakjed­nak by­waby­wa i taki tak żeże w życiuw życiu na jawiena jawie ob­le­waob­le­wa sprawdziansprawdzian bobo nie jed­nanie jed­na baśńbaśń po­siadapo­siada zakończeniezakończenie niez­bytniez­byt szczęśliwekażde is­tnienie śniis­tnienie śni wśni w ma­gicznyw ma­giczny sposóbma­giczny sposób piszącsposób pisząc baj­kipisząc baj­ki myślamibaj­ki myślami bezmyślami bez uwiecznianiabez uwieczniania ichuwieczniania ich treściich treści spisanejtreści spisanej wspisanej w trwałymw trwałym rękopisietrwałym rękopisie jed­nakrękopisie jed­nak by­wajed­nak by­wa i takby­wa i tak żei tak że w życiuże w życiu na jawiew życiu na jawie ob­le­wana jawie ob­le­wa sprawdzianob­le­wa sprawdzian bosprawdzian bo nie jed­nabo nie jed­na baśńnie jed­na baśń po­siadabaśń po­siada zakończeniepo­siada zakończenie niez­bytzakończenie niez­byt szczęśliwe

O ile pros­tszy byłby świat bez miłości, jed­nak nie da czy­tać się książki bez treści.Jes­tem pełen wad Główną jest pycha Tak jes­tem pyszny Ale niez­byt smaczny Za to treści­wy Cza­sami cier­pki Mam też i za­lety Jes­tem wyjątko­wo mądry Jes­tem też po­ryw­czym war­chołem Pełnym niena­wiści i po­gar­dy Tak sil­nej że mam pew­ność Że dos­ko­nale władam szablą Choć nig­dy nie dzieliłem ludzi Jed­nak prze­de wszys­tkim Jes­tem wy­rozu­miały I pobłażli­wy Oraz - co zro­zumiałe Jes­tem gentelmanem Czuję, że padam, A jed­nak gadam. Czuję, że zdycham, A jed­nak oddycham. Czuję, że umieram, A jed­nak się rozbieram. Czuję, że ironizuję, Bo tak nap­rawdę to świet­nie się czuję.W brzas­ku dnia nie widzę nicze­go . Po­wiecie , że to nor­malne . Nie , ja jed­nak widzieć chcę więcej . Chcę widzieć każde z sied­miu widm każde­go ze zna­nych mi ko­lorów . Chcę widzieć roz­kwi­tającą miłość , która widzieć pot­ra­fi i uno­sić się w po­wiet­rzu także pot­ra­fi . Jed­nak świecie , wiem że jes­teś zbyt mało ckli­wy by mi na to poz­wo­lić . Dla te­go , Nie dziękuję.Jed­ne­go ser­ca - tak mało mi trzeba, a jed­nak widzę, że żądam za wiele.Złama­na obiet­ni­ca - ni­by nic a jed­nak coś... Jed­nak bo­li i nie da­je o so­bie zapomnieć...