Każde ludzkie uczucie jest większe i sięga dalej niż wart przedmiot, który je wywołał. Moim zdaniem jest to dowód, że człowiek powołany jest do wyższego bytu.


każde-ludzkie-uczucie-jest-większe-i-ęga-dalej-ż-wart-przedmiot-który-wywołał-moim-zdaniem-jest-to-dowód-że-człowiek-powołany-jest-do
samuel coleridgekażdeludzkieuczuciejestwiększesięgadalejniżwartprzedmiotktórywywołałmoimzdaniemtodowódżeczłowiekpowołanydowyższegobytukażde ludzkieludzkie uczucieuczucie jestjest większewiększe ii sięgasięga dalejdalej niżniż wartwart przedmiotktóry jeje wywołałmoim zdaniemzdaniem jestże człowiekczłowiek powołanypowołany jestjest dodo wyższegowyższego bytukażde ludzkie uczucieludzkie uczucie jestuczucie jest większejest większe iwiększe i sięgai sięga dalejsięga dalej niżdalej niż wartniż wart przedmiotktóry je wywołałmoim zdaniem jestjest to dowódże człowiek powołanyczłowiek powołany jestpowołany jest dojest do wyższegodo wyższego bytu

To jest fortunny, moim zdaniem, każdy, który na równem dobrej myśli zawżdy... -Mikołaj Rej
to-jest-fortunny-moim-zdaniem-każdy-który-na-równem-dobrej-myśli-zawżdy
Każdy człowiek jest wart o połowę mniej, niż mu się sa­memu wy­daje, i wart dwa ra­zy ty­le, ile przyz­na­je mu ogół. -Alfred Aleksander Konar
każdy-człowiek-jest wart-o połowę-mniej-ż-mu ę-­memu-wy­daje-i wart-dwa-ra­zy-ty­-ile-przyz­na­-mu ogół
Każdy człowiek jest wart o połowę mniej, niż się samemu wydaje i wart dwa razy tyle, ile przyznaje mu ogół. -Anonim
każdy-człowiek-jest-wart-o-połowę-mniej-ż-ę-samemu-wydaje-i-wart-dwa-razy-tyle-ile-przyznaje-mu-ogół
Są kraje, w których człowiek nie jest wart nic; są nawet takie, w których wart jest mniej niż nic. -Montesquieu
są-kraje-w-których-człowiek-nie-jest-wart-nic-są-nawet-takie-w-których-wart-jest-mniej-ż-nic
Przedmiot który miłujemy zda się nam piękniejszy niż jest. -Michel de Montaigne
przedmiot-który-miłujemy-zda-ę-nam-piękniejszy-ż-jest
Przedmiot, który miłujemy, zda się nam piękniejszym niż jest. -Michel de Montaigne
przedmiot-który-miłujemy-zda-ę-nam-piękniejszym-ż-jest