Każde ludzkie uczucie jest większe i sięga dalej niż wart przedmiot, który je wywołał. Moim zdaniem jest to dowód, że człowiek powołany jest do wyższego bytu.


każde-ludzkie-uczucie-jest-większe-i-ęga-dalej-ż-wart-przedmiot-który-wywołał-moim-zdaniem-jest-to-dowód-że-człowiek-powołany-jest-do
samuel coleridgekażdeludzkieuczuciejestwiększesięgadalejniżwartprzedmiotktórywywołałmoimzdaniemtodowódżeczłowiekpowołanydowyższegobytukażde ludzkieludzkie uczucieuczucie jestjest większewiększe ii sięgasięga dalejdalej niżniż wartwart przedmiotktóry jeje wywołałmoim zdaniemzdaniem jestże człowiekczłowiek powołanypowołany jestjest dodo wyższegowyższego bytukażde ludzkie uczucieludzkie uczucie jestuczucie jest większejest większe iwiększe i sięgai sięga dalejsięga dalej niżdalej niż wartniż wart przedmiotktóry je wywołałmoim zdaniem jestjest to dowódże człowiek powołanyczłowiek powołany jestpowołany jest dojest do wyższegodo wyższego bytu

To jest fortunny, moim zdaniem, każdy, który na równem dobrej myśli zawżdy...Każdy człowiek jest wart o połowę mniej, niż mu się sa­memu wy­daje, i wart dwa ra­zy ty­le, ile przyz­na­je mu ogół.Każdy człowiek jest wart o połowę mniej, niż się samemu wydaje i wart dwa razy tyle, ile przyznaje mu ogół.Są kraje, w których człowiek nie jest wart nic; są nawet takie, w których wart jest mniej niż nic.Przedmiot który miłujemy zda się nam piękniejszy niż jest.Przedmiot, który miłujemy, zda się nam piękniejszym niż jest.