Każde młode po­kole­nie od za­rania tę pra-myśl pow­tarza -  jak naj­szyb­ciej ro­zum zes­tarzeć i nie dać się roz­poznać po twarzy.


każde-młode-po­kole­nie-od-za­rania-tę pra-myśl-pow­tarza- -jak-naj­szyb­ciej-ro­zum-zes­tarzeć-i-nie dać ę-roz­poznać
prajaszczurkażdemłodepo­kole­nieodza­raniatę pramyślpow­tarza jaknaj­szyb­ciejro­zumzes­tarzećnie dać sięroz­poznaćpo twarzykażde młodemłode po­kole­niepo­kole­nie odod za­rania  jakjak naj­szyb­ciejnaj­szyb­ciej ro­zumro­zum zes­tarzećzes­tarzeć ii nie dać sięnie dać się roz­poznaćroz­poznać po twarzykażde młode po­kole­niemłode po­kole­nie odpo­kole­nie od za­rania  jak naj­szyb­ciejjak naj­szyb­ciej ro­zumnaj­szyb­ciej ro­zum zes­tarzećro­zum zes­tarzeć izes­tarzeć i nie dać sięi nie dać się roz­poznaćnie dać się roz­poznać po twarzykażde młode po­kole­nie odmłode po­kole­nie od za­rania  jak naj­szyb­ciej ro­zumjak naj­szyb­ciej ro­zum zes­tarzećnaj­szyb­ciej ro­zum zes­tarzeć iro­zum zes­tarzeć i nie dać sięzes­tarzeć i nie dać się roz­poznaći nie dać się roz­poznać po twarzykażde młode po­kole­nie od za­rania  jak naj­szyb­ciej ro­zum zes­tarzećjak naj­szyb­ciej ro­zum zes­tarzeć inaj­szyb­ciej ro­zum zes­tarzeć i nie dać sięro­zum zes­tarzeć i nie dać się roz­poznaćzes­tarzeć i nie dać się roz­poznać po twarzy

Na­tura pow­tarza wie­cznie w szer­szych roz­miarach tę samą myśl: dla­tego krop­la jest ob­ra­zem morza. -Fryderyk Chrystian Hebbel
na­tura-pow­tarza-wie­cznie-w szer­szych-roz­miarach-tę samą-myśl-dla­tego-krop­-jest ob­ra­zem-morza
rozchylasz za­cieka­wione usta zamykając oczy czekasz wdychając po­wiew nieznanego ekscytacja rośnie a ser­ce bije szyb­ciej szyb­ciej co będzie dalej *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
rozchylasz-za­cieka­wione-usta-zamykając-oczy-czekasz-wdychając-po­wiew-nieznanego-ekscytacja-rośnie-a-ser­-bije-szyb­ciej-szyb­ciej-co
Można się zes­tarzeć za młodu, na­tomiast nie można odmłodzić na starość. -Bujak Bogusław
można ę-zes­tarzeć-za młodu-na­tomiast-nie można-odmłodzić-na starość