Każde młode po­kole­nie od za­rania tę pra-myśl pow­tarza -  jak naj­szyb­ciej ro­zum zes­tarzeć i nie dać się roz­poznać po twarzy.


każde-młode-po­kole­nie-od-za­rania-tę pra-myśl-pow­tarza- -jak-naj­szyb­ciej-ro­zum-zes­tarzeć-i-nie dać ę-roz­poznać
prajaszczurkażdemłodepo­kole­nieodza­raniatę pramyślpow­tarza jaknaj­szyb­ciejro­zumzes­tarzećnie dać sięroz­poznaćpo twarzykażde młodemłode po­kole­niepo­kole­nie odod za­rania  jakjak naj­szyb­ciejnaj­szyb­ciej ro­zumro­zum zes­tarzećzes­tarzeć ii nie dać sięnie dać się roz­poznaćroz­poznać po twarzykażde młode po­kole­niemłode po­kole­nie odpo­kole­nie od za­rania  jak naj­szyb­ciejjak naj­szyb­ciej ro­zumnaj­szyb­ciej ro­zum zes­tarzećro­zum zes­tarzeć izes­tarzeć i nie dać sięi nie dać się roz­poznaćnie dać się roz­poznać po twarzykażde młode po­kole­nie odmłode po­kole­nie od za­rania  jak naj­szyb­ciej ro­zumjak naj­szyb­ciej ro­zum zes­tarzećnaj­szyb­ciej ro­zum zes­tarzeć iro­zum zes­tarzeć i nie dać sięzes­tarzeć i nie dać się roz­poznaći nie dać się roz­poznać po twarzykażde młode po­kole­nie od za­rania  jak naj­szyb­ciej ro­zum zes­tarzećjak naj­szyb­ciej ro­zum zes­tarzeć inaj­szyb­ciej ro­zum zes­tarzeć i nie dać sięro­zum zes­tarzeć i nie dać się roz­poznaćzes­tarzeć i nie dać się roz­poznać po twarzy

Na­tura pow­tarza wie­cznie w szer­szych roz­miarach tę samą myśl: dla­tego krop­la jest ob­ra­zem morza.Za­kochałeś się, pos­ta­raj się po­wie­dzieć jak naj­szyb­ciej, nie ma cza­su cze­kać ! Jeżeli była do­rośniętą in­te­lek­tual­nie ko­bietą naj­wyżej Ci odmówi, lecz będziesz wie­dział, ze zro­biłeś to co mogłeś.Ci którzy są wyjątko­wi szyb­ciej zni­kają, szyb­ciej zeg­nają się ze światem bo prze­rośli swą epokę ..są zbyt wrażli­wi zbyt kruchy na życie w tak bez­względnej rzeczywistości...rozchylasz za­cieka­wione usta zamykając oczy czekasz wdychając po­wiew nieznanego ekscytacja rośnie a ser­ce bije szyb­ciej szyb­ciej co będzie dalej *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki Autos­tra­dy mówią człowieko­wi: jedź, nie ma na co pat­rzeć. Są dla idiotów, którzy chcą jak naj­szyb­ciej dos­tać się z jed­ne­go pun­ktu do drugiego.Można się zes­tarzeć za młodu, na­tomiast nie można odmłodzić na starość.