Każde pełne męskie życie powinno mieć dwie twarze: jedną ze zmarszczonym czołem i wyrazem natężonej myśli, zwróconą ku zadaniom ludzkości, drugą cichą i spokojną, w domu przy ognisku.


każde-pełne-męskie-życie-powinno-mieć-dwie-twarze-jedną-ze-zmarszczonym-czołem-i-wyrazem-natężonej-myśli-zwróconą-ku-zadaniom-ludzkoś
henryk sienkiewiczkażdepełnemęskieżyciepowinnomiećdwietwarzejednązezmarszczonymczołemwyrazemnatężonejmyślizwróconąkuzadaniomludzkościdrugącichąspokojnądomuprzyogniskukażde pełnepełne męskiemęskie życieżycie powinnopowinno miećmieć dwiedwie twarzejedną zeze zmarszczonymzmarszczonym czołemczołem ii wyrazemwyrazem natężonejnatężonej myślizwróconą kuku zadaniomzadaniom ludzkościdrugą cichącichą ii spokojnąw domudomu przyprzy ogniskukażde pełne męskiepełne męskie życiemęskie życie powinnożycie powinno miećpowinno mieć dwiemieć dwie twarzejedną ze zmarszczonymze zmarszczonym czołemzmarszczonym czołem iczołem i wyrazemi wyrazem natężonejwyrazem natężonej myślizwróconą ku zadaniomku zadaniom ludzkościdrugą cichą icichą i spokojnąw domu przydomu przy ognisku

Można mieć dwie twarze, ale jedną przy­naj­mniej trze­ba zacho­wać dla siebie.Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Człowiek ma dwie natury: jedną własną, drugą przypisaną mu przez żonę.Było ich aż dwie, obie mo­je przy­jaciółki, obie blon­dynki. Jedną znałam od przed­szko­la, drugą od ro­ku (mam 23 la­ta). Zgad­nij która zos­tała, kiedy wszys­tko u mnie się posypało...Mężczyzna stworzył dwie moralności: jedną dla siebie, jedną dla ciebie; jedną, która pozwala mu na kochanie wszystkich kobiet i drugą, która tobie pozwala na kochanie tylko jednego mężczyzny w zamian za odebranie ci na wieki wolności.