Każde pokolenie musi przeżyć swój czyściec z nadzieją, że dla przyszłego życia niebo gotuje.


każde-pokolenie-musi-przeżyć-swój-czyściec-z-nadzieją-że-dla-przyszłego-życia-niebo-gotuje
eliza orzeszkowakażdepokoleniemusiprzeżyćswójczyściecnadziejążedlaprzyszłegożycianiebogotujekażde pokoleniepokolenie musimusi przeżyćprzeżyć swójswój czyściecczyściec zz nadziejąże dladla przyszłegoprzyszłego życiażycia nieboniebo gotujekażde pokolenie musipokolenie musi przeżyćmusi przeżyć swójprzeżyć swój czyściecswój czyściec zczyściec z nadziejąże dla przyszłegodla przyszłego życiaprzyszłego życia niebożycia niebo gotujekażde pokolenie musi przeżyćpokolenie musi przeżyć swójmusi przeżyć swój czyściecprzeżyć swój czyściec zswój czyściec z nadziejąże dla przyszłego życiadla przyszłego życia nieboprzyszłego życia niebo gotujekażde pokolenie musi przeżyć swójpokolenie musi przeżyć swój czyściecmusi przeżyć swój czyściec zprzeżyć swój czyściec z nadziejąże dla przyszłego życia niebodla przyszłego życia niebo gotuje

Każde pokolenie musi przebyć swój czyściec z nadzieją, że dla przyszłego niebo gotuje.Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy i czyściec dla kieszeni.Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy, czyściec dla kieszeni.Każdy na ziemi ma takie niebo, czyściec i piekło, na jakie zasługuje.Każde pokolenie podśmiechuje się z ojców, wyśmiewa dziadków i podziwia pradziadków.Każde pokolenie zajęte niszczeniem pozytywnych wyników poprzedniej epoki jest przekonane, że je poprawia.