Każde pokolenie musi przebyć swój czyściec z nadzieją, że dla przyszłego niebo gotuje.


każde-pokolenie-musi-przebyć-swój-czyściec-z-nadzieją-że-dla-przyszłego-niebo-gotuje
eliza orzeszkowakażdepokoleniemusiprzebyćswójczyściecnadziejążedlaprzyszłegoniebogotujekażde pokoleniepokolenie musimusi przebyćprzebyć swójswój czyściecczyściec zz nadziejąże dladla przyszłegoprzyszłego nieboniebo gotujekażde pokolenie musipokolenie musi przebyćmusi przebyć swójprzebyć swój czyściecswój czyściec zczyściec z nadziejąże dla przyszłegodla przyszłego nieboprzyszłego niebo gotujekażde pokolenie musi przebyćpokolenie musi przebyć swójmusi przebyć swój czyściecprzebyć swój czyściec zswój czyściec z nadziejąże dla przyszłego niebodla przyszłego niebo gotujekażde pokolenie musi przebyć swójpokolenie musi przebyć swój czyściecmusi przebyć swój czyściec zprzebyć swój czyściec z nadziejąże dla przyszłego niebo gotuje

Każde pokolenie musi przeżyć swój czyściec z nadzieją, że dla przyszłego życia niebo gotuje.Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy, czyściec dla kieszeni.Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy i czyściec dla kieszeni.Każdy na ziemi ma takie niebo, czyściec i piekło, na jakie zasługuje.Po­nieważ wyszliśmy so­bie nap­rze­ciw, skróciło to o połowę drogę, jaką du­ma każde­go z nas mu­siała przebyć.Każde pokolenie podśmiechuje się z ojców, wyśmiewa dziadków i podziwia pradziadków.