Każde wes­tchnienie to jak­by cząsteczka życia, która się od człowieka odrywa.


każde-wes­tchnienie-to jak­by-cząsteczka-życia-która ę-od człowieka-odrywa
r » juan rulfo » pedro páramokażdewes­tchnienieto jak­bycząsteczkażyciaktóra sięod człowiekaodrywakażde wes­tchnieniewes­tchnienie to jak­byto jak­by cząsteczkacząsteczka życiaktóra się od człowiekaod człowieka odrywakażde wes­tchnienie to jak­bywes­tchnienie to jak­by cząsteczkato jak­by cząsteczka życiaktóra się od człowieka odrywakażde wes­tchnienie to jak­by cząsteczkawes­tchnienie to jak­by cząsteczka życiakażde wes­tchnienie to jak­by cząsteczka życia

Pier­wsze wes­tchnienie miłości to os­tatnie wes­tchnienie rozumu.Pstryk - ożyła za­pałka jas­nym płomieniem, Ciche wes­tchnienie dy­mu wkra­dające­go się w usta, Bla­da dłoń trzy­mająca pa­piero­sa i mar­twe oczy utkwione w na­pis 'Pa­lenie za­bija' brzmiący te­go wie­czo­ru jak obietnica.w prze­pych blasków ołtarza szep­ty mod­litw się zdobią i w ciszę zadumy płonących świec aureola wieńcem ob­le­ka skro­nie płaczących aż się smu­tek złagodzi bo nie uga­si się łza­mi tęczy wit­raża który ka­tedrę przys­tra­ja jak kom­natę w niebie i tyl­ko wes­tchnienie nagłego wzruszenia zaw­dzięczając miłość wstępu­je w bramę wybaczeń mniej się czuję samotny tu­taj znaj­dując ut­ra­cone­go sobie Mój so­koli wzrok bacznie ob­serwo­wał to zdarze­nie,przyp­ra­wione pyłem po­tem i ciężkim osłupieniem oto dwaj mężczyźni na prze­ciw siebie,niczym ka­mienie ,nierucho­mi zas­tygli bez ruchu tyl­ko ich oczy i tyl­ko one zdradzały ślad życia ,i tyl­ko mrug­nięcie oka echo strzału i wes­tchnienie ,wte­dy zro­zumiałem ze życie znaczy ty­le co strzał nie mniej nie więcej je­den strzał Po­wieki tulą oczy a marze­nia zniewa­lają umysł. Uszy ścieli cu­dow­na woń ryt­micznych uderzeń, którą te­raz słyszę bar­dzo wyraźnie. Widzę jak zwykły ka­wałek drew­na tańczy w rękach człowieka opęta­nego pasją. Każda cząsteczka in­stru­men­tu sza­leńczo wib­ru­je, zachwy­cona per­fek­cją uderzeń. Gra gdzieś z tyłu, przysłonięty sta­lową wieżą. To z niej płynie kon­struk­cja two­jej słod­kiej muzyki.