Każdemu dzieje się wedle wiary jego


każdemu-dzieje-ę-wedle-wiary-jego
bibliakażdemudziejesięwedlewiaryjegokażdemu dziejedzieje sięsię wedlewedle wiarywiary jegokażdemu dzieje siędzieje się wedlesię wedle wiarywedle wiary jegokażdemu dzieje się wedledzieje się wedle wiarysię wedle wiary jegokażdemu dzieje się wedle wiarydzieje się wedle wiary jego

Zdarza się, że podobnie jak przestaje się osądzać księcia wedle jego ułomności i cnót, tak samo książę osądza swych poddanych wedle przymiotów nic nie mających do rzeczy; wówczas bynajmniej nie dla zasług otrzymuje się stanowiska i bynajmniej nie z powodu nieudolności się je traci; dzieje się tak wskutek korzyści płynących z należenia do określonej partii lub wskutek złej doli, która z należenia do innej wynika.Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności.Mężczyzna sądzi o rzeczach wedle nauki i sztuki; kobieta wedle chwilowych wrażeń i panującej mody.Kto by znalazł sposób, by można sądzić wedle sprawiedliwości i wybierać ludzi wedle rozumu, stworzyłby tym jednym najdoskonalsza formę społeczności.Każdemu człowiekowi Bóg wyznacza jego drogę.Przyrzekamy wedle swych nadziei, dotrzymujemy wedle swych obaw.