Każdy - świado­mie lub nie, wie­rzy w swoją drugą połówkę z którą będzie zdo­bywać góry 


każdy- świado­mie-lub-nie-wie­rzy-w swoją-drugą-połówkę-z którą-będzie-zdo­bywać-góry 
daniellokażdy świado­mielubniewie­rzyw swojądrugąpołówkęz którąbędziezdo­bywaćgóry  świado­mie lublub niewie­rzy w swojąw swoją drugądrugą połówkępołówkę z którąz którą będziebędzie zdo­bywaćzdo­bywać góry  świado­mie lub niewie­rzy w swoją drugąw swoją drugą połówkędrugą połówkę z którąpołówkę z którą będziez którą będzie zdo­bywaćbędzie zdo­bywać góry wie­rzy w swoją drugą połówkęw swoją drugą połówkę z którądrugą połówkę z którą będziepołówkę z którą będzie zdo­bywaćz którą będzie zdo­bywać góry wie­rzy w swoją drugą połówkę z którąw swoją drugą połówkę z którą będziedrugą połówkę z którą będzie zdo­bywaćpołówkę z którą będzie zdo­bywać góry 

A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem.Każdy jest prze­kona­ny, że je­go śmierć będzie końcem świata. Nie wie­rzy, że będzie to ko­niec tyl­ko i wyłącznie je­go świata.Człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem oso­bis­tym, ja­ko jed­nos­tka, ale, świado­mie lub nieświado­mie, również życiem swo­jej epo­ki i swo­jego pokolenia.Nie wys­tar­czy zdo­bywać mądrości, trze­ba jeszcze z niej korzystać.