Każdy ma pra­wo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.


każdy- pra­wo-do szczęścia-ale-nie każdy- szczęście-do prawa
włodzimierz scisłowskikażdyma pra­wodo szczęściaalenie każdyma szczęściedo prawakażdy ma pra­woma pra­wo do szczęściaale nie każdynie każdy ma szczęściema szczęście do prawakażdy ma pra­wo do szczęściaale nie każdy ma szczęścienie każdy ma szczęście do prawaale nie każdy ma szczęście do prawa

Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.Des­po­tyzm - wszys­cy mają pra­wo żyć, lecz je­den ma pra­wo zabijać. Ko­munizm - wszys­cy są równi, ale są i równiejsi. De­mok­racja - każdy ma pra­wo wy­boru, choć wte­dy właśnie każdy znaczy nikt.Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Miliony jestestw pada w krwawych zapasach o kawałek chleba, o uczucie swoje, o prawa; jedne giną, aby żyły drugie. Każdy się bowiem broni, każdy walczy, ale nie każdy zwycięża. Życie ziemskie oraz ziemia sama, aby się zapłodnić, potrzebuje trupów, aby życie rozwijać dalej. Więc gdy jedni święcą pogrzeby i żałobę, drudzy ich kosztem wyprawiają wesela [...]Nie każdy dzień przy­nosi łowy. Ale każdy po­winien być dniem polowania.Każdy ma nos, ale nie każdy ma nosa.