Każdy ma swo­je miej­sce ulu­bione w dzieciństwie. To jest oj­czyz­na duszy.


każdy- swo­-miej­sce-ulu­bione-w dzieciństwie-to jest oj­czyz­na-duszy
stefan Żeromskikażdyma swo­jemiej­sceulu­bionew dzieciństwieto jest oj­czyz­naduszykażdy ma swo­jema swo­je miej­scemiej­sce ulu­bioneulu­bione w dzieciństwieto jest oj­czyz­na duszykażdy ma swo­je miej­scema swo­je miej­sce ulu­bionemiej­sce ulu­bione w dzieciństwiekażdy ma swo­je miej­sce ulu­bionema swo­je miej­sce ulu­bione w dzieciństwiekażdy ma swo­je miej­sce ulu­bione w dzieciństwie

Każdy ma swoje ulubione miejsce w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy.Nikt nie zaj­mie two­jego miej­sca w moim ser­cu- po pros­tu jest wol­ne miej­sce obok... _________________________ Słowa mo­jego nau­czy­ciela :):) Ta­ki łacho­wy:):) Wiem że do­daje­my tyl­ko swo­je myśli ale to mnie zagięło Le­piej jest pat­rzeć na niebo niż w nim żyć. To straszne miej­sce, ta­kie nieu­chwyt­ne. Ta­kie miej­sce, gdzie uderza piorun i wszys­tko znika.Czy na tym świecie jest jeszcze ta­kie miej­sce ? Je­dyne miej­sce ? Gdzie wszys­tko jest ta­kie wspa­niałe i żywe. Ta­kie je­dyne miej­sce ?!.. Zakątek dla dzieci gdzie szu­mią dze­wa i la­tają mo­tyle.?!. Tam gdzie wszys­tko trys­ka życiem. Wyj­dzmy z tych po­nurych domów i znaj­dzmy ten je­dyny zakątek ...Ulu­bione zajęcie Po­laka - naw­ra­canie rodaka.Gdy człowiek się starze­je, choćby los rzu­cał nim po całym świecie, mu­si mieć gdzieś miej­sce, które jest dla niego praw­dzi­wym do­mem, bo na­wet wędrow­ny ptak ma jed­no miej­sce, do które­go zdąża.