Każdy ma w so­bie coś z psychopaty...


każdy- w so­bie-coś-z psychopaty
daniellokażdyma w so­biecośz psychopatykażdy ma w so­biema w so­bie coścoś z psychopatykażdy ma w so­bie cośma w so­bie coś z psychopatykażdy ma w so­bie coś z psychopaty

Każdy od­jazd ma w so­bie coś ze śmierci.Każdy ma w so­bie coś z anioła i diabła zarazem.Każda da­ma ma w so­bie coś z suki.... Każda su­ka ma w so­bie coś z damy... ...a by­naj­mniej po­win­na mieć .. _____________________ przep­raszam za przekleństwa ❤ Pa­miętaj! Kształtują nas głównie po­rażki, ale też i suk­ce­sy. Każdy człowiek no­si w so­bie ba­gaż te­go i te­go. Jak się to dob­rze zro­zumie, to jest to coś bar­dzo cennego