Każdy żyjący na świecie szuka szczęścia. Istnieje jeden pewny sposób, by je znaleźć. Jest nim kontrolowanie swoich myśli. Szczęście nie zależy od warunków zewnętrznych. Ono zależy od warunków wewnętrznych.


każdy-żyjący-na-świecie-szuka-szczęścia-istnieje-jeden-pewny-sposób-by-znaleźć-jest-nim-kontrolowanie-swoich-myśli-szczęście-nie
dale carnegiekażdyżyjącynaświecieszukaszczęściaistniejejedenpewnysposóbbyznaleźćjestnimkontrolowanieswoichmyśliszczęścieniezależyodwarunkówzewnętrznychonowewnętrznychkażdy żyjącyżyjący nana świecieświecie szukaszuka szczęściaistnieje jedenjeden pewnypewny sposóbby jeje znaleźćjest nimnim kontrolowaniekontrolowanie swoichswoich myśliszczęście nienie zależyzależy odod warunkówwarunków zewnętrznychono zależyzależy odod warunkówwarunków wewnętrznychkażdy żyjący nażyjący na świeciena świecie szukaświecie szuka szczęściaistnieje jeden pewnyjeden pewny sposóbby je znaleźćjest nim kontrolowanienim kontrolowanie swoichkontrolowanie swoich myśliszczęście nie zależynie zależy odzależy od warunkówod warunków zewnętrznychono zależy odzależy od warunkówod warunków wewnętrznych

Aż dziw bierze, że tylu ludzi szuka szczęścia, gdy tak naprawdę to ono ich szuka, gdyż od nich zależy.Ludzie, którzy na tym świecie kroczą naprzód, wstają i szukają odpowiednich warunków, a jeśli ich nie mogą znaleźć, tworzą jeJeden szuka położnika dla swoich myśli, drugi kogoś, komu by pomógł: w ten sposób powstaje zajmująca rozmowa.Jednym z warunków szczęścia jest zdrowy rozsądek.Sukces małżeństwa mniej zależy od tego, aby znaleźć idealnego partnera, lecz by samemu nim być.Żeby zostać artystą istnieje tylko jeden sposób: trzeba się nim urodzić.