Każdy akt życzliwości niesie z sobą nagrodę w postaci pozytywnych emocji.


każdy-akt-życzliwoś-niesie-z-sobą-nagrodę-w-postaci-pozytywnych-emocji
anonimkażdyaktżyczliwościniesiesobąnagrodępostacipozytywnychemocjikażdy aktakt życzliwościżyczliwości niesieniesie zz sobąsobą nagrodęnagrodę ww postacipostaci pozytywnychpozytywnych emocjikażdy akt życzliwościakt życzliwości niesieżyczliwości niesie zniesie z sobąz sobą nagrodęsobą nagrodę wnagrodę w postaciw postaci pozytywnychpostaci pozytywnych emocjikażdy akt życzliwości niesieakt życzliwości niesie zżyczliwości niesie z sobąniesie z sobą nagrodęz sobą nagrodę wsobą nagrodę w postacinagrodę w postaci pozytywnychw postaci pozytywnych emocjikażdy akt życzliwości niesie zakt życzliwości niesie z sobążyczliwości niesie z sobą nagrodęniesie z sobą nagrodę wz sobą nagrodę w postacisobą nagrodę w postaci pozytywnychnagrodę w postaci pozytywnych emocji

Nasze akty... Akt żalu : szko­da, że bar­dziej mu nie przyłożyłem. Akt nadziei: może mu jeszcze ktoś przyłoży. Akt wiary : i tak już się z te­go nie podniesie. Akt miłości : kocham siebie za to wszystko.Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Każdy akt prze­mocy, na­wet ko­nie­czny, jest nieprzyjemny.Miłość niesie ze sobą wiel­kie szczęście, o wiele większe od bólu, który przy­nosi tęsknota.Nie ma obawy, że Maryja wyrośnie w nas ponad głowę Chrystusa. Ona Go zawsze niesie przed sobą.