Każdy autor sztuk ko­micznych wie, że większość wi­dow­ni śmieje się, gdy kil­ku widzów zacznie recho­tać. Cały prob­lem spro­wadza się za­tem do te­go, jak tych kil­ka osób zmu­sić do śmiechu.


każdy-autor-sztuk-ko­micznych-wie-że większość-wi­dow­-śmieje-ę-gdy-kil­ku-widzów-zacznie-recho­ć-cały prob­lem-spro­wadza ę
marcel achardkażdyautorsztukko­micznychwieże większośćwi­dow­niśmiejesięgdykil­kuwidzówzacznierecho­taćcały prob­lemspro­wadza sięza­temdo te­gojak tychkil­kaosóbzmu­sićdo śmiechukażdy autorsztuk ko­micznychko­micznych wieże większość wi­dow­niwi­dow­ni śmiejeśmieje sięgdy kil­kukil­ku widzówwidzów zaczniezacznie recho­taćcały prob­lem spro­wadza sięspro­wadza się za­temza­tem do te­gojak tych kil­kakil­ka osóbosób zmu­sićzmu­sić do śmiechukażdy autor sztukautor sztuk ko­micznychsztuk ko­micznych wieże większość wi­dow­ni śmiejewi­dow­ni śmieje sięgdy kil­ku widzówkil­ku widzów zaczniewidzów zacznie recho­taćcały prob­lem spro­wadza się za­temspro­wadza się za­tem do te­gojak tych kil­ka osóbkil­ka osób zmu­sićosób zmu­sić do śmiechu

Każdy autor sztuk komicznych wie, że większość widowni śmieje się, gdy kilku widzów zacznie rechotać. Cały problem sprowadza się zatem do tego, jak tych kilka osób zmusić do śmiechu -Anonim
każdy-autor-sztuk-komicznych-wie-że-większość-widowni-śmieje-ę-gdy-kilku-widzów-zacznie-rechotać-cały-problem-sprowadza-ę-zatem-do-tego
Każdy autor sztuk komicznych wie, że większość widowni śmieje się, gdy kilku widzów zacznie rechotać... Cały problem sprowadza się zatem do tego, jak tych kilka osób zmusić do śmiechu... -Marcel Achard
każdy-autor-sztuk-komicznych-wie-że-większość-widowni-śmieje-ę-gdy-kilku-widzów-zacznie-rechotać-cały-problem-sprowadza-ę-zatem-do-tego
Wys­tar­czy wy­walić kil­ka worków ub­rań z sza­fy i już kończy się prob­lem z 
wys­tar­czy-wy­walić-kil­ka-worków-ub­rań-z sza­fy-i już-kończy ę-prob­lem-z nie-mam ę-w co ubrać
Stworze­nie człowieka trwa kil­ka mi­liardów lat - je­go śmierć za­led­wie kil­ka sekund. -Jostein Gaarder
stworze­nie-człowieka-trwa-kil­ka-mi­liardów-lat- ­go-śmierć-za­led­wie-kil­ka-sekund