Każdy autor sztuk ko­micznych wie, że większość wi­dow­ni śmieje się, gdy kil­ku widzów zacznie recho­tać. Cały prob­lem spro­wadza się za­tem do te­go, jak tych kil­ka osób zmu­sić do śmiechu.


każdy-autor-sztuk-ko­micznych-wie-że większość-wi­dow­-śmieje-ę-gdy-kil­ku-widzów-zacznie-recho­ć-cały prob­lem-spro­wadza ę
marcel achardkażdyautorsztukko­micznychwieże większośćwi­dow­niśmiejesięgdykil­kuwidzówzacznierecho­taćcały prob­lemspro­wadza sięza­temdo te­gojak tychkil­kaosóbzmu­sićdo śmiechukażdy autorsztuk ko­micznychko­micznych wieże większość wi­dow­niwi­dow­ni śmiejeśmieje sięgdy kil­kukil­ku widzówwidzów zaczniezacznie recho­taćcały prob­lem spro­wadza sięspro­wadza się za­temza­tem do te­gojak tych kil­kakil­ka osóbosób zmu­sićzmu­sić do śmiechukażdy autor sztukautor sztuk ko­micznychsztuk ko­micznych wieże większość wi­dow­ni śmiejewi­dow­ni śmieje sięgdy kil­ku widzówkil­ku widzów zaczniewidzów zacznie recho­taćcały prob­lem spro­wadza się za­temspro­wadza się za­tem do te­gojak tych kil­ka osóbkil­ka osób zmu­sićosób zmu­sić do śmiechu

Każdy autor sztuk komicznych wie, że większość widowni śmieje się, gdy kilku widzów zacznie rechotać. Cały problem sprowadza się zatem do tego, jak tych kilka osób zmusić do śmiechuKażdy autor sztuk komicznych wie, że większość widowni śmieje się, gdy kilku widzów zacznie rechotać... Cały problem sprowadza się zatem do tego, jak tych kilka osób zmusić do śmiechu...Wys­tar­czy wy­walić kil­ka worków ub­rań z sza­fy i już kończy się prob­lem z Cały prob­lem tkwi w tym, że ko­bieta pra­wie nig­dy nie może być szcze­ra – przez zna­komitą większość życia mu­si po pros­tu uda­wać al­bo głup­szą, al­bo mądrzej­szą niż jest w rzeczywistości.Stworze­nie człowieka trwa kil­ka mi­liardów lat - je­go śmierć za­led­wie kil­ka sekund.Przez większość cza­su świat śpi. Przez większość przes­trze­ni również. Je­dynie mo­men­ta­mi świat prze­ciera oczy ze snu i budzi się, świadom sa­mego siebie. - Kim jes­tem? - py­ta świat. - Skąd się wziąłem? Na kil­ka se­kund na naszym ra­mieniu przy­siada rzad­ki ptak.