Każdy bez wyjątku Żyd, które­go pochwy­cimy, będzie pod­le­gać ek­ster­mi­nac­ji. Jeżeli nie uda nam się te­raz zniszczyć biolo­gicznych pod­staw żydos­twa, to pew­ne­go dnia Żydzi zniszczą naród niemiecki.


każdy-bez-wyjątku-Żyd-które­go-pochwy­cimy-będzie-pod­­gać-ek­ster­mi­nac­ji-jeżeli nie uda-nam ę-te­raz-zniszczyć
heinrich himmlerkażdybezwyjątkuydktóre­gopochwy­cimybędziepod­le­gaćek­ster­mi­nac­jijeżeli nie udanam sięte­razzniszczyćbiolo­gicznychpod­stawżydos­twato pew­ne­godniaydzizniszcząnaródniemieckikażdy bezbez wyjątkuwyjątku Żydktóre­go pochwy­cimybędzie pod­le­gaćpod­le­gać ek­ster­mi­nac­jijeżeli nie uda nam sięnam się te­razte­raz zniszczyćzniszczyć biolo­gicznychbiolo­gicznych pod­stawpod­staw żydos­twato pew­ne­go dniadnia ŻydziŻydzi zniszczązniszczą naródnaród niemieckikażdy bez wyjątkubez wyjątku Żydbędzie pod­le­gać ek­ster­mi­nac­jijeżeli nie uda nam się te­raznam się te­raz zniszczyćte­raz zniszczyć biolo­gicznychzniszczyć biolo­gicznych pod­stawbiolo­gicznych pod­staw żydos­twato pew­ne­go dnia Żydzidnia Żydzi zniszcząŻydzi zniszczą naródzniszczą naród niemiecki

Każdy bez wyjątku Żyd, którego pochwycimy, będzie podlegać eksterminacji. Jeżeli nie uda nam się teraz zniszczyć biologicznych podstaw żydostwa, to pewnego dnia Żydzi zniszczą naród niemiecki.Nie załamuj się przez rzeczy, które w życiu Ci nie wyszły, każdy po­pełnia błędy. Trze­ba umieć wy­ciągnąć z nich wnios­ki i nie brnąć w nie dru­gi raz. Pa­miętaj o wy­darze­niach, które wy­wołały uśmiech na Two­jej twarzy. To one spra­wią, że będzie Ci się żyło le­piej. Nie pod­da­waj się! My ludzie umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach które mogłyby być piękne a nie były, o skarbach, które mogłyby być odkryte, ale pozostały na zawsze niewidoczne pod piaskami. Obawiamy się sięgać po swoje największe marzenia, ponieważ wydaje nam się, że nie jesteśmy ich godni, lub że nigdy nam się to nie uda.W świecie bez Bo­ga brak pod­staw do ja­kiego­kol­wiek altruizmu.Nie pot­ra­fiła poz­być się wrażenia, że świat jest jak glo­bus, który spadł z pod­staw­ki i te­raz toczy się po podłodze.Tyl­ko pa­miętaj: każde­go dnia pat­rzy­my w to sa­mo Niebo z nadzieją, że będzie jeszcze tak jak kiedyś… To właśnie marze­nia były z Na­mi od sa­mego początku, to One wszys­tko bu­dowały… Nie za­bija­my ich Naszą obojętnością, kto wie może na zniszczo­nych fun­da­men­tach z cza­sem uda nam się raz jeszcze raz wszys­tko od no­wa zbu­dować - może pot­rze­ba Nam tyl­ko Wiary w Siebie nawzajem...