Każdy chętnie prze­jedzie się z tobą li­muzyną, ale war­to mieć ko­goś, kto po­jedzie z tobą auto­busem, gdy li­muzy­na się popsuje.


każdy-chętnie-prze­jedzie ę-z tobą-li­muzyną-ale-war­to-mieć-ko­goś-kto-po­jedzie-z tobą-auto­busem-gdy-li­muzy­na ę-popsuje
oprah winfreykażdychętnieprze­jedzie sięz tobąli­muzynąalewar­tomiećko­gośktopo­jedzieauto­busemgdyli­muzy­na siępopsujekażdy chętniechętnie prze­jedzie sięprze­jedzie się z tobąz tobą li­muzynąale war­towar­to miećmieć ko­gośkto po­jedziepo­jedzie z tobąz tobą auto­busemgdy li­muzy­na sięli­muzy­na się popsujekażdy chętnie prze­jedzie sięchętnie prze­jedzie się z tobąprze­jedzie się z tobą li­muzynąale war­to miećwar­to mieć ko­gośkto po­jedzie z tobąpo­jedzie z tobą auto­busemgdy li­muzy­na się popsujekażdy chętnie prze­jedzie się z tobąchętnie prze­jedzie się z tobą li­muzynąale war­to mieć ko­gośkto po­jedzie z tobą auto­busemkażdy chętnie prze­jedzie się z tobą li­muzyną

Za każdym ra­zem kiedy jedziesz do do­mu, jedzie z Tobą mo­je ser­ce. Jak za­sypiasz wra­ca do mnie i zno­wu cze­ka żebyś po nie przy­jechał. I ma nadzieję, że kiedyś po­jedzie z Tobą i nie będzie mu­siało wra­cać, bo zasnę obok.Zły człowiek nie chce mieć prawd Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą; a gdy za tobą to cię obarczają.Nie za­jedzie da­leko, kto za­miast ko­ni zmienia woźnicę.Zły człowiek nie chce mieć praw­dy Ewan­ge­lii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te praw­dy przed tobą, to cię pro­wadzą, a gdy za tobą to cię obarczają.Zły człowiek nie chce mieć prawdy Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą, a gdy za tobą to cię obarczają.- Cóż, przyz­nam się, że pos­ta­nowiłem iść za tobą i zo­baczyć to z bliska. - Jeżeli szedłeś za mną, to dlacze­go byłeś tu prze­de mną? - Szedłem za tobą... bar­dzo szybko.