Każdy człowiek ma ja­kieś dob­re stro­ny. Trze­ba tyl­ko prze­kar­tko­wać złe.


każdy-człowiek- ja­kieś-dob­re-stro­ny-trze­ba tyl­ko-prze­kar­tko­wać-złe
ernst jungerkażdyczłowiekma ja­kieśdob­restro­nytrze­ba tyl­koprze­kar­tko­waćzłekażdy człowiekczłowiek ma ja­kieśma ja­kieś dob­redob­re stro­nytrze­ba tyl­ko prze­kar­tko­waćprze­kar­tko­wać złekażdy człowiek ma ja­kieśczłowiek ma ja­kieś dob­rema ja­kieś dob­re stro­nytrze­ba tyl­ko prze­kar­tko­wać złekażdy człowiek ma ja­kieś dob­reczłowiek ma ja­kieś dob­re stro­nykażdy człowiek ma ja­kieś dob­re stro­ny

Po­ry ro­ku prze­mijają, ludzie prze­mijają. Wszys­tko trwa tyl­ko przez ja­kiś czas, zwyk­le krótko, i trze­ba się z tym po­godzić. Inaczej człowiek sta­je się nieszczęśliwy.Nie daj­my się zgnębić fa­li błędnych prze­konań, sta­rających się nakłonić nas do swoich rac­ji, iż is­tnieje tyl­ko dob­ro i zło. Człowiek ma wolną wolę a wszys­tko jest dla Człowieka i to on de­cydu­je o swoim lo­sie, nie gwiaz­dy, nie re­ligia czy prze­powied­nie, tyl­ko On sam.Ludzie wierzą, że aby od­nieść suk­ces trze­ba wsta­wać wcześnie. Otóż nie - trze­ba wsta­wać w dob­rym humorze.Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii.Pa­mięć, to bar­dzo dziw­ne si­to: zat­rzy­muje wszys­tko dob­re o nas, a wszys­tko złe o innych.