Każdy człowiek cha­rak­te­ryzu­je się trze­ma oso­bowościami: tą, którą ma, tą, którą oka­zuje, i tą, którą sądzi, że ma.


każdy-człowiek-cha­rak­te­ryzu­ ę-trze­-oso­bowościami-tą-którą-tą-którą-oka­zuje-i tą-którą-sądzi-że 
alfons karrkażdyczłowiekcha­rak­te­ryzu­je siętrze­maoso­bowościamiktórąoka­zujei tąsądziże makażdy człowiekczłowiek cha­rak­te­ryzu­je sięcha­rak­te­ryzu­je się trze­matrze­ma oso­bowościamiktórą maktórą oka­zujektórą sądzikażdy człowiek cha­rak­te­ryzu­je sięczłowiek cha­rak­te­ryzu­je się trze­macha­rak­te­ryzu­je się trze­ma oso­bowościamikażdy człowiek cha­rak­te­ryzu­je się trze­maczłowiek cha­rak­te­ryzu­je się trze­ma oso­bowościamikażdy człowiek cha­rak­te­ryzu­je się trze­ma oso­bowościami

Ręka to faj­na spra­wa. Nie an­gażuje spec­jalnie oso­by, która ją da­je, a bar­dzo us­po­kaja tę, która ją otrzymuje.Mężczyz­na zaw­sze mówi, że nie sądzi, a po­tem oka­zuje się, że i ow­szem sądzi, cho­ciaż w zu­pełnie in­nej sprawie.Nic tak dob­rze nie cha­rak­te­ryzu­je człowieka, jak je­go sposób od­nosze­nia się do głupców.Zna­jomość na­wiąza­na przy­pad­kiem Czyż nie jest tajemnicza? Czyż nie jest intrygująca? Czy naj­bar­dziej pożąda­na po­nieważ oso­ba z którą pisze­my uczy się nas jak my uczy­my się czy­tając książki. Strachem codzien­nym jest by nau­czo­ny rzez nas ideał nie oka­zał się zwykłą pustą stroną która chciała się tyl­ko zapisać.Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, którą chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była sądzona przez los.Nic człowieka tak nie cha­rak­te­ryzu­je jak rodzaj za­bawy,której szuka