Każdy człowiek chce zmieniać świat, kiedy zaczy­na co­kol­wiek ro­bić. Ja chy­ba nie liczyłem na to, że można zmienić świat w dosłow­nym te­go słowa znacze­niu. Myślałem, że uda się ten świat opisać.


każdy-człowiek-chce-zmieniać-świat-kiedy-zaczy­na-co­kol­wiek-ro­bić-ja chy­ba-nie liczyłem-na to-że można-zmienić-świat
krzysztof kieślowskikażdyczłowiekchcezmieniaćświatkiedyzaczy­naco­kol­wiekro­bićja chy­banie liczyłemna toże możnazmienićświatw dosłow­nymte­gosłowaznacze­niumyślałem że uda siętenopisaćkażdy człowiekczłowiek chcechce zmieniaćzmieniać światkiedy zaczy­nazaczy­na co­kol­wiekco­kol­wiek ro­bićja chy­ba nie liczyłemnie liczyłem na toże można zmienićzmienić światświat w dosłow­nymw dosłow­nym te­gote­go słowasłowa znacze­niuten światświat opisaćkażdy człowiek chceczłowiek chce zmieniaćchce zmieniać światkiedy zaczy­na co­kol­wiekzaczy­na co­kol­wiek ro­bićja chy­ba nie liczyłem na toże można zmienić światzmienić świat w dosłow­nymświat w dosłow­nym te­gow dosłow­nym te­go słowate­go słowa znacze­niuten świat opisać

Psycho­patia oz­nacza cier­pienie duszy, czy­li w dosłow­nym znacze­niu te­go słowa, każdy człowiek jest psycho­patą, po­nieważ nie ma człowieka, który nig­dy by nie cierpiał.Wszyscy chcą zmieniać świat, ale nikt nie chce zmienić siebie.Śniłam, śniłam... o szczęściu sięgającym dachów nieskończoności, głaszczącym każdy zmysł roz­bu­janych emocji. Po śnie przyszła jawa, której je­dynym uda­nym wytworem stałaś się bez­sprzecznie Ty. Wierzę w świat, w którym żyjesz i co­kol­wiek znaczą słowa, który­mi kar­misz mnie jak dziecko, uwierzę w każde, oprawione na­wet w naj­większą ob­wo­lutę kłamstw. Tak miłość jak balsam wchłonęła się z łat­wością w mo­je serce. Od­barwione uczuciem wy­leczyła ob­ja­wy nied­rożności emocjonalnej.Świat cier­pi na brak mężczyzn, szczególnie tych, którzy są co­kol­wiek warci.Pi­sany piórem mało real­ny świat wokół nas...