Każdy człowiek jest cząstką swojej ziemi. Jeśli nie może w ojczyźnie pozostać, obróci się w proch tej ziemi, którą sobie wybrał; będzie liściem niesionym przez wiatr, latawcem, który zerwał się ze sznurka. Ten sznurek zawsze trzyma w ręku dziecko: dziecko, jakim kiedyś było każde z nas.


każdy-człowiek-jest-cząstką-swojej-ziemi-jeśli-nie-może-w-ojczyźnie-pozostać-obró-ę-w-proch-tej-ziemi-którą-sobie-wybrał-będzie
silvina bullrichkażdyczłowiekjestcząstkąswojejziemijeśliniemożeojczyźniepozostaćobrócisięprochtejziemiktórąsobiewybrałbędzieliściemniesionymprzezwiatrlatawcemktóryzerwałzesznurkatensznurekzawszetrzymarękudzieckodzieckojakimkiedyśbyłokażdenaskażdy człowiekczłowiek jestjest cząstkącząstką swojejswojej ziemijeśli nienie możemoże ww ojczyźnieojczyźnie pozostaćobróci sięw prochproch tejtej ziemiktórą sobiesobie wybrałbędzie liściemliściem niesionymniesionym przezprzez wiatrktóry zerwałzerwał sięsię zeze sznurkaten sznureksznurek zawszezawsze trzymatrzyma ww rękuręku dzieckojakim kiedyśkiedyś byłobyło każdekażde zz naskażdy człowiek jestczłowiek jest cząstkąjest cząstką swojejcząstką swojej ziemijeśli nie możenie może wmoże w ojczyźniew ojczyźnie pozostaćobróci się wsię w prochw proch tejproch tej ziemiktórą sobie wybrałbędzie liściem niesionymliściem niesionym przezniesionym przez wiatrktóry zerwał sięzerwał się zesię ze sznurkaten sznurek zawszesznurek zawsze trzymazawsze trzyma wtrzyma w rękuw ręku dzieckojakim kiedyś byłokiedyś było każdebyło każde zkażde z nas

Dobrze będzie dla ciebie, synu, ochrzcić się dobrowolnie na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony na ziemi cudzej. - arcybiskup morawskiTy Pa­nie choć Bo­giem jesteś W naszym ciele bezsilny Upa­dasz tak często Wiedząc jedno: Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko.Może Bóg kiedyś skieruje ich umysł do poznania prawdy i opamiętawszy się, wyzwolą się z sideł diabla, który ich trzyma jak jeńców według swojej woli.Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę. Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu.