Każdy człowiek trzy charaktery: ten, który ukazuje, ten, który i ten, w który wierzy, że ma.


każdy-człowiek-trzy-charaktery-ten-który-ukazuje-ten-który-i-ten-w-który-wierzy-że
a. karrkażdyczłowiektrzycharakterytenktóryukazujewierzyżekażdy człowiekczłowiek trzytrzy charakteryktóry ukazujektóry ii tenw któryktóry wierzykażdy człowiek trzyczłowiek trzy charakteryktóry i tenw który wierzykażdy człowiek trzy charaktery

Im człowiek bardziej staje się podobnym do Boga, tym jest szczęśliwszym. A podobniejszym do Niego jest ten, który ukochał jedną mrówkę, niż ten, który znienawidził cały świat.Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha.Dobry komplement to nie ten, który słodki, lecz ten, który prawdziwy.Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który cieszy się z tego, co ma.Człowiek mądry to nie ten, który wie, tyl­ko który rozumie.W grun­cie rzeczy tyl­ko ig­no­rant, człowiek ubo­gi w wiedzę może ro­bić to, co chce, i nie zadręczać się porówny­waniem swoich osiągnięć z tym, cze­go do­kona­no w przeszłości. Ten, który nic nie wie, jest wol­ny. Ten, który wie, jest przeżuty cier­piętniczą im­po­ten­cją, rozpływa się w poczu­ciu niemożności jak perła w kwasie.