Każdy dostaje swoją własną złotą nić i musi znaleźć własne wyjście z labiryntu.


każdy-dostaje-swoją-własną-złotą-ć-i-musi-znaleźć-własne-wyjście-z-labiryntu
bede griffithskażdydostajeswojąwłasnązłotąnićmusiznaleźćwłasnewyjścielabiryntukażdy dostajedostaje swojąswoją własnąwłasną złotązłotą nići musimusi znaleźćznaleźć własnewłasne wyjściewyjście zz labiryntukażdy dostaje swojądostaje swoją własnąswoją własną złotąwłasną złotą nićzłotą nić inić i musii musi znaleźćmusi znaleźć własneznaleźć własne wyjściewłasne wyjście zwyjście z labiryntukażdy dostaje swoją własnądostaje swoją własną złotąswoją własną złotą nićwłasną złotą nić izłotą nić i musinić i musi znaleźći musi znaleźć własnemusi znaleźć własne wyjścieznaleźć własne wyjście zwłasne wyjście z labiryntukażdy dostaje swoją własną złotądostaje swoją własną złotą nićswoją własną złotą nić iwłasną złotą nić i musizłotą nić i musi znaleźćnić i musi znaleźć własnei musi znaleźć własne wyjściemusi znaleźć własne wyjście zznaleźć własne wyjście z labiryntu

Czy gwiazdy świecą tylko po to, aby każdy mógł znaleźć swoją?Każdy cud musi znaleźć wytłumaczenie, inaczej jest nie do zniesienia.W wolnym kraju każdy może wyrażać własne zdanie i nikt nie musi tego słuchać.Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce.Nie każdy, kto ma swoją Ksantypę, musi być koniecznie Sokratesem.Każdy człowiek po­siada własną fi­lozo­fię, która dla in­ne­go nic nie znaczy.