Każdy dzień, to ideal­ny dzień, by zacząć spełniać swo­je marzenia.


każdy-dzień-to ideal­ny-dzień-by zacząć-spełniać-swo­-marzenia
bloodymerykażdydzieńto ideal­nyby zacząćspełniaćswo­jemarzeniakażdy dzieńto ideal­ny dzieńby zacząć spełniaćspełniać swo­jeswo­je marzeniaby zacząć spełniać swo­jespełniać swo­je marzeniaby zacząć spełniać swo­je marzenia

Sza­ry dzień kończy się, Słon­ce daw­no zaszło Smut­ku cień Snu­je się Mgłą jeszcze nie zgasłą. Ma­my czas Go­ni nas Nikt nie chce poczekać Szu­kam gdzieś Nie wiem gdzie Nie wiem na co czekam Na ten czas. Na ten dzień Który może nadejść Snują się wspomnienia Snują się marzenia A ja sta­le czekam Dob­rze wiem Przyj­dzie dzień Który w którym spełnią się Marzenia – Ten dzień przej­dzie do his­to­rii! – stwier­dził Jones. – Każdy dzień przechodzi do his­to­rii – po­wie­dział szef.każdy ko­lej­ny dzień sta­je się co­raz piękniejszy.. cu­dow­nie mi tak swo­bod­nie to czuć..Jes­teś każdą moją myślą, każdą nadzieją, każdym moim marze­niem i nieważne, co przy­niesie nam przyszłość: każdy wspólnie spędzo­ny dzień to naj­wspa­nial­szy dzień me­go życia. Zaw­sze będę na­leżał wyłącznie do ciebie.Był dzień co zmienił obraz świata pięknem wspaniałym. Był dzień co dał mi wreszcie czego nie miałem. Był dzień co mnie nauczył kochać co oczy zasnuł mgłą. Tą mgłą to byłaś Ty, Maleńka! Miłością mą.Dlacze­go in­nym mają spełniać się Two­je marzenia?