Każdy dzień, to ideal­ny dzień, by zacząć spełniać swo­je marzenia.


każdy-dzień-to ideal­ny-dzień-by zacząć-spełniać-swo­-marzenia
bloodymerykażdydzieńto ideal­nyby zacząćspełniaćswo­jemarzeniakażdy dzieńto ideal­ny dzieńby zacząć spełniaćspełniać swo­jeswo­je marzeniaby zacząć spełniać swo­jespełniać swo­je marzeniaby zacząć spełniać swo­je marzenia

– Ten dzień przej­dzie do his­to­rii! – stwier­dził Jones. – Każdy dzień przechodzi do his­to­rii – po­wie­dział szef. -Kurt Vonnegut
 ten-dzień-przej­dzie-do his­to­rii- stwier­dził-jones-każdy-dzień-przechodzi-do his­to­rii- po­wie­dział-szef
każdy ko­lej­ny dzień sta­je się co­raz piękniejszy.. cu­dow­nie mi tak swo­bod­nie to czuć.. -lolo13
każdy-ko­lej­ny-dzień-sta­ ę-co­raz-piękniejszy-cu­dow­nie-mi tak-swo­bod­nie-to czuć
Dlacze­go in­nym mają spełniać się Two­je marzenia?  -altwelt7
dlacze­go-in­nym-mają-spełniać ę-two­-marzenia