Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci.


każdy-dzień-to od­ro­bina-życia-każde-prze­budze­nie-to od­ro­bina-na­rodzin-każdy-po­ranek-to od­ro­bina-młodoś-każdy-sen-zaś
arthur schopenhauerkażdydzieńto od­ro­binażyciakażdeprze­budze­niena­rodzinkażdypo­ranekmłodościsenzaśto na­mias­tkaśmiercikażdy dzieńdzień to od­ro­binato od­ro­bina życiakażde prze­budze­nieto od­ro­bina na­rodzinkażdy po­ranekto od­ro­bina młodościkażdy sensen zaśto na­mias­tka śmiercikażdy dzień to od­ro­binadzień to od­ro­bina życiakażdy sen zaś

Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Od­ro­bina dob­ra wszys­tko naprawi.Kapłanów wżdy cnych Od­ro­biną szaleństwa Nie­dziel­na taca ka­wałek szczęścia krop­la miłości od­ro­bina serca Od­ro­bina pożądli­wości na­daje do­piero życiu rozmach.Gorzki realizm osłodź so­bie od­ro­bina słod­kich marzeń...