Każdy jest cze­goś win­ny, a zwłaszcza ci, którzy nie są.


każdy-jest cze­goś-win­ny-a zwłaszcza-którzy-nie są
terry pratchettkażdyjest cze­goświn­nya zwłaszczaktórzynie sąkażdy jest cze­gośjest cze­goś win­nya zwłaszcza ciktórzy nie sąkażdy jest cze­goś win­ny

Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł?  -kszyszunia
każdy-z nas-cze­goś-szu­ka-ko­goś szu­ka-a czy-siebie-naj­pierw-znalazł 
każdy-człowiek-na świecie-po­winien-zająć ę-nauką- po­nieważ-każdy-z nas- szansę-na od­kry­cie-cze­goś-co dotąd-nie zos­ło
Nie ważne jest to, jak dlu­go będziemy ko­goś szukać, ważne jest to, że na pew­no kiedyś ko­goś znajdziemy. Bo każdy jest ko­muś pisany... -AnDree
nie-ważne-jest to-jak dlu­go-będziemy-ko­goś-szukać-ważne-jest to-że na pew­no-kiedyś-ko­goś-znajdziemy-bo-każdy-jest ko­muś