Każdy jest prze­kona­ny, że je­go śmierć będzie końcem świata. Nie wie­rzy, że będzie to ko­niec tyl­ko i wyłącznie je­go świata.


każdy-jest prze­kona­ny-że ­go-śmierć-będzie-końcem-świata-nie wie­rzy-że będzie-to ko­niec-tyl­ko-i wyłącznie-­go-świata
janusz leon wiśniewskikażdyjest prze­kona­nyże je­gośmierćbędziekońcemświatanie wie­rzyże będzieto ko­niectyl­koi wyłącznieje­gokażdy jest prze­kona­nyże je­go śmierćśmierć będziebędzie końcemkońcem świataże będzie to ko­niecto ko­niec tyl­kotyl­ko i wyłączniei wyłącznie je­goje­go świataże je­go śmierć będzieśmierć będzie końcembędzie końcem świataże będzie to ko­niec tyl­koto ko­niec tyl­ko i wyłącznietyl­ko i wyłącznie je­goi wyłącznie je­go świataże je­go śmierć będzie końcemśmierć będzie końcem świataże będzie to ko­niec tyl­ko i wyłącznieto ko­niec tyl­ko i wyłącznie je­gotyl­ko i wyłącznie je­go świataże je­go śmierć będzie końcem świataże będzie to ko­niec tyl­ko i wyłącznie je­goto ko­niec tyl­ko i wyłącznie je­go świata

Dla każde­go z nas ko­niec świata na­dej­dzie z chwilą nasze­go umiera­nia. In­ne­go końca świata nie będzie.Jeżeli Żyd z pomocą swego marksistowskiego credo podbije narody świata, jego panowanie będzie końcem ludzkości, a nasza planeta, bezludna jak przed milionami lat, będzie pędzić w eterze. Odwieczna natura bezwzględnie karze tych, którzy; łamią jej prawa. To daje mi przekonanie, że działam w imieniu Wszechmogącego Stwórcy.Te­go świata, jed­ne­go i te­go sa­mego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wie­cznie żyjącym og­niem za­palającym się według miary i według miary gasnącym.To­bie wie­cznie tyl­ko Ty sam w tej swo­jej cias­nej głowie... ta­kim spo­sobem nie zbu­dujesz życia, i nie prze­konasz do siebie świata gdy myślisz wyłącznie o sobie.Na prze­cięciu dróg ko­muni­kacyj­nych człowiek zbu­dował gi­gan­tyczne i brzyd­kie met­ro­polie, gdzie każdy, zam­knięty w ano­nimo­wym mie­szka­niu w bu­dyn­ku nieróżniącym się niczym od in­nych, ab­so­lut­nie wie­rzy, że jest cen­trum świata i miarą wszechrzeczy.