Każdy ko­lej­ny dzień zbliża i od­da­la nas tak sa­mo Nic już nie jest ta­kie ja­kie powinno 


każdy-ko­lej­ny-dzień-zbliża-i od­da­-nas-tak-­mo-nic-już-nie jest ­kie-ja­kie-powinno 
samothnickkażdyko­lej­nydzieńzbliżai od­da­lanastaksa­monicjużnie jest ta­kieja­kiepowinno każdy ko­lej­nyko­lej­ny dzieńdzień zbliżazbliża i od­da­lai od­da­la nasnas taktak sa­mosa­mo nicnic jużjuż nie jest ta­kienie jest ta­kie ja­kieja­kie powinno każdy ko­lej­ny dzieńko­lej­ny dzień zbliżadzień zbliża i od­da­lazbliża i od­da­la nasi od­da­la nas taknas tak sa­motak sa­mo nicsa­mo nic jużnic już nie jest ta­kiejuż nie jest ta­kie ja­kienie jest ta­kie ja­kie powinno każdy ko­lej­ny dzień zbliżako­lej­ny dzień zbliża i od­da­ladzień zbliża i od­da­la naszbliża i od­da­la nas taki od­da­la nas tak sa­monas tak sa­mo nictak sa­mo nic jużsa­mo nic już nie jest ta­kienic już nie jest ta­kie ja­kiejuż nie jest ta­kie ja­kie powinno każdy ko­lej­ny dzień zbliża i od­da­lako­lej­ny dzień zbliża i od­da­la nasdzień zbliża i od­da­la nas takzbliża i od­da­la nas tak sa­moi od­da­la nas tak sa­mo nicnas tak sa­mo nic jużtak sa­mo nic już nie jest ta­kiesa­mo nic już nie jest ta­kie ja­kienic już nie jest ta­kie ja­kie powinno 

Bez­sens istnienia Czas nie ogarnięty Wy­miar nie­rzeczy­wis­ty Tło na­dal ta­kie blade Cały czas krzyczę o ratunek Nies­te­ty nic nie po­radzę Każdy ma pra­wo zabłądzić Cza­sem tak tu jest  I na­dal nie wiem co da­lej Trwając w tym cza­sie Chcę ci po­wie­dzieć Że kocham CIĘ wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może by­wam tak powtarzalny a nie tra­fiam na siebie każde­go dnia inaczej a gdy już spot­kam, to prawda o półno­cy nieprzespanej miewam tak głębo­kie sny że na­wet bezsenność to tyl­ko ko­lej­ny z nich Nie łudź się, nic już nie będzie ta­kie samo.. Ka­wa nie będzie już tak gorzka, Cze­kola­da nie będzie już ta­ka słodka, A twój uśmiech nie będzie już ta­ki pro­mien­ni i wy­raźny jak dawanej.Czas jest dla mnie bez­li­tos­ny, je­dynie zmiany ja­kie zauważam to zmiana cyfr w ka­len­darzu. Każdy dzień wygląda prak­tycznie tak sa­mo. Ale nie ma co się dzi­wić jeśli żyje się w samotności.Her­ba­ta jest biała Her­ba­ta jest czarna Jest też czerwona Oczy­wiście i zielona Ta­kie to sma­ki, her­ba­ta ma To znaczy kolory Y Ano tak No kur­cze, niech już tak zostanie Lu­bię gorącą her­batę na śniada­nie Ja naj­bar­dziej lu­bię tą czarną W ko­lorze brązo­wym, z cytryną Czy­li jak już mówiłem żółtą Lu­bię tę her­batę żółtą z miodem Tak zwa­nym słod­kim złotem. {15 grud­nia - Między­naro­dowy dzień herbaty}