Każdy kraj jest dobry i wszędzie jest dobrze, o ile się ma pieniądze w kieszeni i wesołość w sercu.


każdy-kraj-jest-dobry-i-wszędzie-jest-dobrze-o-ile-ę-pieniądze-w-kieszeni-i-wesołość-w-sercu
carlo goldonikażdykrajjestdobrywszędziedobrzeilesiępieniądzekieszeniwesołośćsercukażdy krajkraj jestjest dobrydobry ii wszędziewszędzie jestjest dobrzeo ileile sięma pieniądzepieniądze ww kieszenikieszeni ii wesołośćwesołość ww sercukażdy kraj jestkraj jest dobryjest dobry idobry i wszędziei wszędzie jestwszędzie jest dobrzeo ile sięile się masię ma pieniądzema pieniądze wpieniądze w kieszeniw kieszeni ikieszeni i wesołośći wesołość wwesołość w sercukażdy kraj jest dobrykraj jest dobry ijest dobry i wszędziedobry i wszędzie jesti wszędzie jest dobrzeo ile się maile się ma pieniądzesię ma pieniądze wma pieniądze w kieszenipieniądze w kieszeni iw kieszeni i wesołośćkieszeni i wesołość wi wesołość w sercukażdy kraj jest dobry ikraj jest dobry i wszędziejest dobry i wszędzie jestdobry i wszędzie jest dobrzeo ile się ma pieniądzeile się ma pieniądze wsię ma pieniądze w kieszenima pieniądze w kieszeni ipieniądze w kieszeni i wesołośćw kieszeni i wesołość wkieszeni i wesołość w sercu

Dobrze jest mieć pieniądze i rzeczy, które można za nie kupić, ale również dobrze jest od czasu do czasu upewnić się, czy nie zgubiliśmy rzeczy, których nie da się kupić za pieniądze. -Og Mandino
dobrze-jest-mieć-pieniądze-i-rzeczy-które-można-za-nie-kupić-ale-również-dobrze-jest-od-czasu-do-czasu-upewnić-ę-czy-nie-zgubiliśmy-rzeczy
Dobrze jest być sławnym, ale pewniejsze jest mieć pieniądze. -Seneka
dobrze-jest-być-sławnym-ale-pewniejsze-jest-mieć-pieniądze
Nie wystarczy tylko posiadać dobry umysł. Najważniejsze jest, by go dobrze używać. -Kartezjusz
nie-wystarczy-tylko-posiadać-dobry-umysł-najważniejsze-jest-by-go-dobrze-używać
Każdy zysk jest dobry. -Cyceron
każdy-zysk-jest dobry