Każdy lekarz ma swoją ulubioną chorobę.


każdy-lekarz-swoją-ulubioną-chorobę
henry fieldingkażdylekarzswojąulubionąchorobękażdy lekarzlekarz mama swojąswoją ulubionąulubioną chorobękażdy lekarz malekarz ma swojąma swoją ulubionąswoją ulubioną chorobękażdy lekarz ma swojąlekarz ma swoją ulubionąma swoją ulubioną chorobękażdy lekarz ma swoją ulubionąlekarz ma swoją ulubioną chorobę

Lekarz leczy chorobę, a zabija pacjenta.Kto się złości na swoją chorobę, ten ją niezawodnie pokona.Nie wyleczy się chorego, który nie wierzy w swoją chorobę.Nie wy­leczy się cho­rego, który nie wie­rzy w swoją chorobę.Analiza uryny może wykryć chorobę jednostki, analiza urny-chorobę całego społeczeństwa.Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety...