Każdy mężczyz­na i każda ko­bieta zos­ta­li po­wołani na świat do zro­bienia cze­goś uni­kal­ne­go, cze­goś in­dy­widual­ne­go. I jeśli on lub ona te­go nie zro­bią, nie zos­ta­nie to nig­dy zrobione.


każdy-mężczyz­na-i każda-ko­bieta-zos­­li-po­wołani-na świat-do zro­bienia-cze­goś-uni­kal­ne­go-cze­goś-in­dy­widual­ne­go
benjamin mayskażdymężczyz­nai każdako­bietazos­ta­lipo­wołanina światdo zro­bieniacze­gośuni­kal­ne­goin­dy­widual­ne­goi jeślion lubonate­gonie zro­biąnie zos­ta­nieto nig­dyzrobionekażdy mężczyz­namężczyz­na i każdai każda ko­bietako­bieta zos­ta­lizos­ta­li po­wołanipo­wołani na światna świat do zro­bieniado zro­bienia cze­goścze­goś uni­kal­ne­gocze­goś in­dy­widual­ne­goi jeśli on lubon lub onaona te­gote­go nie zro­biąnie zos­ta­nie to nig­dyto nig­dy zrobionekażdy mężczyz­na i każdamężczyz­na i każda ko­bietai każda ko­bieta zos­ta­liko­bieta zos­ta­li po­wołanizos­ta­li po­wołani na światpo­wołani na świat do zro­bieniana świat do zro­bienia cze­gośdo zro­bienia cze­goś uni­kal­ne­goi jeśli on lub onaon lub ona te­goona te­go nie zro­biąnie zos­ta­nie to nig­dy zrobione

Co zro­bić gdy jest się kocha­nym a się nie kocha te­go ko­goś po­mimo je­go sta­rań? Czy wol­no im po­zos­ta­wić taką osobę przy so­bie? Co zro­bię tej oso­bie jeśli po miesiącach, może la­tach, po­wiem: Nie zmuszaj­my dru­giej oso­by do ro­bienia cze­goś co jej się nie po­doba, może z cza­sem zro­zumie że jed­nak ma­my rację.Każdy człowiek jest in­ny. Każdy ma swo­je przyz­wycza­jenia, których nie jes­teśmy często w sta­nie zro­zumieć. I cza­sami war­to po pros­tu tak to zos­ta­wić i nie zmuszać ko­goś do zmiany na siłę, bo ona efektów nie przyniesie.Żeby nie wiem jak człowiek był twar­dy, to z każde­go uczu­cia coś w nim zos­ta­je, uczy się cze­goś, cze­go daw­niej nie umiał, raz to jest dob­re, raz nie. I z siebie też coś ko­muś zos­ta­wia w spadku.Wys­tar­czy pleść ja­kieś głup­stwa, których nikt nie może zro­zumieć, a ludzie zro­bią wszys­tko, cze­go od nich zażądasz.