Każdy mężczyz­na i każda ko­bieta zos­ta­li po­wołani na świat do zro­bienia cze­goś uni­kal­ne­go, cze­goś in­dy­widual­ne­go. I jeśli on lub ona te­go nie zro­bią, nie zos­ta­nie to nig­dy zrobione.


każdy-mężczyz­na-i każda-ko­bieta-zos­­li-po­wołani-na świat-do zro­bienia-cze­goś-uni­kal­ne­go-cze­goś-in­dy­widual­ne­go
benjamin mayskażdymężczyz­nai każdako­bietazos­ta­lipo­wołanina światdo zro­bieniacze­gośuni­kal­ne­goin­dy­widual­ne­goi jeślion lubonate­gonie zro­biąnie zos­ta­nieto nig­dyzrobionekażdy mężczyz­namężczyz­na i każdai każda ko­bietako­bieta zos­ta­lizos­ta­li po­wołanipo­wołani na światna świat do zro­bieniado zro­bienia cze­goścze­goś uni­kal­ne­gocze­goś in­dy­widual­ne­goi jeśli on lubon lub onaona te­gote­go nie zro­biąnie zos­ta­nie to nig­dyto nig­dy zrobionekażdy mężczyz­na i każdamężczyz­na i każda ko­bietai każda ko­bieta zos­ta­liko­bieta zos­ta­li po­wołanizos­ta­li po­wołani na światpo­wołani na świat do zro­bieniana świat do zro­bienia cze­gośdo zro­bienia cze­goś uni­kal­ne­goi jeśli on lub onaon lub ona te­goona te­go nie zro­biąnie zos­ta­nie to nig­dy zrobione

Nie zmuszaj­my dru­giej oso­by do ro­bienia cze­goś co jej się nie po­doba, może z cza­sem zro­zumie że jed­nak ma­my rację. -AnDree
nie-zmuszaj­my-dru­giej-oso­by-do ro­bienia-cze­goś-co jej ę-nie po­doba-może-z cza­sem-zro­zumie-że jed­nak-­my-rację
każdy-człowiek-na świecie-po­winien-zająć ę-nauką- po­nieważ-każdy-z nas- szansę-na od­kry­cie-cze­goś-co dotąd-nie zos­ło
Wys­tar­czy pleść ja­kieś głup­stwa, których nikt nie może zro­zumieć, a ludzie zro­bią wszys­tko, cze­go od nich zażądasz. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu
wys­tar­czy-pleść-ja­kieś-głup­stwa-których-nikt-nie może-zro­zumieć-a ludzie-zro­bią-wszys­tko-cze­go-od nich-zażądasz