Każdy może mieć swój dzień, ale niektóre dni są dłuższe od innych.


każdy-może-mieć-swój-dzień-ale-niektóre-dni-są-dłuższe-od-innych
winston churchillkażdymożemiećswójdzieńaleniektórednidłuższeodinnychkażdy możemoże miećmieć swójswój dzieńale niektóreniektóre dnidni sąsą dłuższedłuższe odod innychkażdy może miećmoże mieć swójmieć swój dzieńale niektóre dniniektóre dni sądni są dłuższesą dłuższe oddłuższe od innychkażdy może mieć swójmoże mieć swój dzieńale niektóre dni sąniektóre dni są dłuższedni są dłuższe odsą dłuższe od innychkażdy może mieć swój dzieńale niektóre dni są dłuższeniektóre dni są dłuższe oddni są dłuższe od innych

Po­wie­rzam ko­lej­ny dzień Bogu, swój los od­da­je w Twe ręce. Może i trochę się boję, ale Pa­nie - ufam Ci.Każdy dzień ma swój aromat.Po­mysł na coś może mieć każdy, lecz mądry po­mysł może mieć oso­ba, która myśli rozsądnie.Każdy dzień ciągnie się przez całe wieki, co jest dziw­ne, po­nieważ dni – w liczbie mno­giej – mi­jają w pędzie.Wszystkie zwierzęta są sobie równe. Ale niektóre zwierzęta są równiejsze od innych.Nie każdy dzień przy­nosi łowy. Ale każdy po­winien być dniem polowania.