Każdy może stać się młodym, ale musi się w tym przez bardzo wiele lat zaprawiać.


każdy-może-stać-ę-młodym-ale-musi-ę-w-tym-przez-bardzo-wiele-lat-zaprawiać
winston churchillkażdymożestaćsięmłodymalemusitymprzezbardzowielelatzaprawiaćkażdy możemoże staćstać sięsię młodymale musimusi sięw tymtym przezprzez bardzobardzo wielewiele latlat zaprawiaćkażdy może staćmoże stać sięstać się młodymale musi sięmusi się wsię w tymw tym przeztym przez bardzoprzez bardzo wielebardzo wiele latwiele lat zaprawiaćkażdy może stać sięmoże stać się młodymale musi się wmusi się w tymsię w tym przezw tym przez bardzotym przez bardzo wieleprzez bardzo wiele latbardzo wiele lat zaprawiaćkażdy może stać się młodymale musi się w tymmusi się w tym przezsię w tym przez bardzow tym przez bardzo wieletym przez bardzo wiele latprzez bardzo wiele lat zaprawiać

Trzeba bardzo dużo czasu aby stać się młodym.Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły.Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi.Wszystko co się stało, stać się musiało; i tylko to się stanie co się stać musi.Obawiam się, że przepaść pomiędzy rzeczywistymi odczuciami społeczeństwa i niemożliwością ich wyrażenia za pomocą polityki może stać się czymś bardzo groźnym. Zwłaszcza jeśli z góry uznamy, że nie ma na to żadnej rady. Na tym polega mój problem z dzisiejszą demokracją, a nie na totalitarnym marzeniu, o które podejrzewają mnie strażnicy prawomyślności.Trzeba się wystawiać na próby. Tylko tak każdy może przekonać się, na co go stać.