Każdy może trzymać ster na spokojnym morzu.


każdy-może-trzymać-ster-na-spokojnym-morzu
publiusz syruskażdymożetrzymaćsternaspokojnymmorzukażdy możemoże trzymaćtrzymać sterster nana spokojnymspokojnym morzukażdy może trzymaćmoże trzymać stertrzymać ster naster na spokojnymna spokojnym morzukażdy może trzymać stermoże trzymać ster natrzymać ster na spokojnymster na spokojnym morzukażdy może trzymać ster namoże trzymać ster na spokojnymtrzymać ster na spokojnym morzu

Kochaj i baw się i łap życia ster, bo każdy, jak myszka, ma szanse na ser.W kar­teczki zabawa w wa­zie ster­ta pomysłów ciałem i py­taniami okryta Tlą się świece na parapecie ktoś kar­tkę swą wybierze być może po­całunek złoży al­bo skra­wek siebie otworzy Wi­no już rozlane każdy cze­ka w na­pięciu na swo­je zadanie wa­za pus­tka­mi zaczy­na świecić słoneczny po­ranek zdążył nas przy­jem­nością oplecić Bogactwo człowieka mierzy się rzeczami, z których on spokojnym sercem rezygnuje.Chociaż każdy usiłuje trzymać się możliwie jak najbliżej innych, pozostaje jednak zupełnie samotny, przepełniony głębokim uczuciem niepewności, niepokoju i winy, co występuje zawsze, gdy człowiekowi nie udaje się przezwyciężyć osamotnienia.Każdy bez wyjątku Żyd, które­go pochwy­cimy, będzie pod­le­gać ek­ster­mi­nac­ji. Jeżeli nie uda nam się te­raz zniszczyć biolo­gicznych pod­staw żydos­twa, to pew­ne­go dnia Żydzi zniszczą naród niemiecki.Wier­sz dla Mar­ci­na Plew­ki i je­mu po­dob­nych . Będziesz jak drze­wo Na morzu tra­wy ugiętej Zmienisz krajobraz Wokół pochy­lony Pa­sować nie będziesz Jak brak zęba W gębie dzien­ni­karza Jak to dziec­ko Co króla na­giego wska­zało Ciebie jed­nak wyk­lną Ale będziesz I po­wiesz Dasz świadectwo Człowie­czeństwa De­ficy­tu czasów naszych Będziesz je­den Jak to drze­wo na morzu Tra­wy ugiętej